Verge for voksne 

Vergemål for voksne er en viktig juridisk ordning som har som formål å beskytte og bistå voksne personer som av ulike grunner ikke kan ivareta sine egne interesser. Dette kan være på grunn av fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse, sykdom, eller andre omstendigheter som begrenser en persons evne til å ta beslutninger om personlige og økonomiske forhold.   

I denne artikkelen vil vi utforske hva verge for voksne innebærer, hvilke oppgaver en verge har, og hvordan vergemål opprettes og avsluttes. 

Hva er vergemål for voksne? 

Vergemål for voksne er en rettslig ordning som gir en person (vergen) fullmakt til å ta beslutninger på vegne av en voksen person (vergehaver) som ikke lenger er i stand til å ivareta sine egne interesser.   

Dette kan omfatte både personlige forhold og økonomiske forhold, avhengig av vergehavers behov og omfanget av rettslig inngrep. 

Sønn gir mor en klem.

Hvilke oppgaver og ansvar har en verge? 

Som verge har du ansvar for å ivareta vergehavers interesser og rettigheter på en måte som respekterer deres vilje og ønsker. Dette gjelder både personlige forhold, økonomiske forhold og store beslutninger.   

Personlige forhold inkluderer blant annet at vergen skal hjelpe til med å håndtere vergehavers post og andre dokumenter, for eksempel regninger og offentlige varsler. Vergen må også bistå med å søke om stønader og ytelser fra det offentlige som vergehaver har rett på.  

Vergen skal representere vergehaveren overfor offentlige instanser og håndtere kommunikasjonen på deres vegne. Vergen må også sørge for at vergehaveren mottar forsvarlige kommunale helse- og omsorgstjenester. De kan også klage på avgjørelser hvis det er nødvendig.  

Ved økonomiske forhold skal vergen hjelpe til med den daglige økonomien og sørge for at vergehavers inntekt brukes til å dekke nødvendige utgifter som husleie, mat, klær, og regninger.   

Vergen vil ha fullmakt til å opprette og avslutte bankkonti på vegne av vergehaveren. Det er også viktig å huske på at vergen må levere et årlig regnskap. Det årlige regnskapet skal leveres i slutten av april for å dokumentere økonomiske transaksjoner og utgifter.  

Vergen skal også til enhver tid gi beslutningsstøtte og hjelpe vergehaveren med å ta egne valg og beslutninger. Hvis vergehaveren ikke kan uttrykke sin mening, bør beslutninger tas i tråd med det som anses som deres ønsker.  

Beslutninger knyttet til fast eiendom, som kjøp, salg, pantsettelse, forpakting, og utleie, krever normalt samtykke fra både vergehaver og Statsforvalteren. Store gaver og arveforskudd må også godkjennes av Statsforvalteren og eventuelt vergehaveren. 

Kort oppsummert 

Vergemål for voksne er en viktig beskyttelsesordning som skal sikre at voksne personer som ikke kan ivareta sine egne interesser, får nødvendig hjelp og støtte. Vergen har en ansvarsfull rolle med å sørge for at vergehavers rettigheter og ønsker blir respektert, samtidig som de tar vare på deres personlige og økonomiske behov.   

Det er viktig at vergemål opprettes og avsluttes i tråd med gjeldende lover og forskrifter for å sikre en rettferdig og rettssikker prosess. 

Mor og datter gir hverandre en klem.

Kontakt oss 

Din Framtidsfullmakt tilbyr assistanse med å opprette framtidige fullmakter. Gjennom Din Framtidsfullmakt kan du få hjelp til å utarbeide dokumenter som sikrer dine ønsker og interesser for fremtiden.  

Om du ønsker du å opprette en framtidsfullmakt, hjelper vi deg gjerne med det. Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål angående våre tjenester.