Verge for foreldre

Hva vil det si å være verge for foreldre? Mange lurer på om de kan være verge for mor eller far dersom det skulle være behov for dette i fremtiden. 

En verge er en person som ivaretar en annen persons interesser. Dette er en offentlig ordning som tilbys til personer som har behov for hjelp. Du kan ikke selv oppnevne en verge for andre. Dette er det nemlig statsforvalteren som gjør.

I denne artikkelen skal vi fortelle mer om vergemål, slik at du får en bedre forståelse for temaet.

Hva er en verge?

Om du ikke lengre er i stand til å ta vare på egne interesser ved for eksempel demens, er det vanlig med en oppnevnt verge. Man kan selv be om å få oppnevnt en verge, eller så kan en lege eller nær familie gjøre dette. En verge er en person som er oppnevnt av statsforvalteren. 

Som forelder kan man gjerne oppnevne barn eller samboer/ektefelle som verge. Oppnevnte verge vil få betalt for arbeidet. Dette er det som oftest den som trenger verge som selv må betale. Statsforvalteren kan dekke slike utgifter om personen med verge ikke har nok penger.

Kan man være verge for foreldre?

Ja, man kan være verge for foreldre. Det er personen som har bruk for verge som bestemmer hvem som skal være verge. Om personen ikke forstår sine egne valg og handlinger, er det statsforvalteren som vil oppnevne en verge. 

Om man skulle bli oppnevnt som verge for foreldre, er man ikke pliktig til å si ja til dette. Å være verge er helt frivillig, og man kan be statsforvalteren om å finne en ny verge om man ikke vil eller har tid til dette.

Personen som har bruk for verge kan ha forskjellige ønsker, og be om at vergen har visse egenskaper. Dette kan for eksempel være at vergen skal snakke samme språk, hvor samisk er et godt eksempel.

Må man ha økonomisk verge?

Selv med en demensdiagnose er det ikke nødvendig med en verge. Da vil vanligvis de pårørende ivareta deres personlige interesser og økonomi. Ved oppnevnelse av verge, må den som skal få oppnevnt verge si seg enig i vergemålet. Dette må da utføres skriftlig. 

Om man ikke er i stand til å forstå hva et slikt samtykke innebærer, trenger man ikke skriftlig samtykke. Personen som har fått oppnevnt verge, kan be om at vergemålet avsluttes om personen forstår sine handlinger og valg.

Hva vergemål omfatter

Vergemål skal ikke være omfattende, og skal kun inneholde det som er høyst nødvendig. Som verge for foreldre er du ansvarlig for å ivareta dine foreldres interesser og økonomi. 

Som verge for foreldre vil du også ha regnskapsplikt, og fylkesmannen må få tilsendt regnskap årlig. Alle verger vil ha regnskapsplikt, bortsett fra samboer/ektefelle som er fritatt for dette.

Som verge har du også taushetsplikt. Du har da kun lov til å opplyse om hva vergemålet omfatter, og hvem du er verge for.

Dement mor og arv

Verge for foreldre – eller en annen verge – kan ikke betale ut forskudd på arv, ta opp lån eller selge huset på vegne av vergehaver. For å kunne gjennomføre dette, må man ha godkjenning fra fylkesmannen. 

Om man som verge ikke opptrer til det beste for vergehaver, kan statsforvalteren frata vergen oppdraget om det anses som nødvendig. Med en fremtidsfullmakt derimot, kan arv potensielt utbetales før arveoppgjøret finner sted.

Framtidsfullmakt eller verge fra fylkesmannen?

Framtidsfullmakt er et godt alternativ til offentlig utnevnt verge. Med en slik fullmakt kan man på forhånd bestemme hvem som skal ivareta interessene og økonomien om dette skulle bli nødvendig. 

Rammes du for eksempel av demens, kan framtidsfullmakten anvendes. Da har den rammede mulighet til å selv bestemme hvordan arv eller lignende skal forvaltes.

Motta hjelp med fremtidsfullmakt

Mange lurer på om de kan være verge for foreldre. Dette er fullt mulig, men ikke noe krav. Med en framtidsfullmakt kan mor eller far selv velge hvem som skal ivareta interessene ved behov.

En framtidsfullmakt er det ofte advokater som skriver, noe som koster flere tusen kroner. Men man kan også skrive den selv. Da er det i så fall viktig at man får med all nødvendig informasjon.

Trenger du hjelp til å skrive en framtidsfullmakt, kan Din Framtidsfullmakt hjelpe deg med dette. Vi kan lage en enkel og strukturert framtidsfullmakt for deg til 999,-.

Inkludert i prisen tilbyr vi digital lagring av dokumentet, slik at det oppbevares et trygt og sikkert sted.