Verge for demente 

Vergemål er en viktig ordning som gir støtte og beskyttelse til personer som på grunn av demens ikke lenger kan ivareta sine egne interesser. Som verge må man ta seg av dagligdagse ting som den demente ikke er i stand til lengre.   

Denne artikkelen tar for seg hva vergemål innebærer, hvordan man kan bli verge, og hva en verge gjør for demensrammede. 

Hva er vergemål for demente? 

Vergemål er en offentlig ordning som har som formål å sikre at personer som har behov for hjelp til å ivareta sine interesser, får den nødvendige støtten. Dette kan inkludere personlige forhold og økonomiske anliggender.   

For personer med demens, som opplever en gradvis forverring av sine kognitive evner, kan vergemål være avgjørende for å sikre deres velferd. 

Hvordan blir man verge for en person med demens?  

For å bli verge for en person med demens, må visse betingelser være oppfylt. Normalt blir en verge oppnevnt av Statsforvalteren. Den demensrammede selv, pårørende eller legen kan også anmode om oppnevning av verge.   

Det første trinnet er å sørge for at personen har en diagnose som rettferdiggjør behovet for verge. Demens er en slik diagnose. Den som skal få oppnevnt verge, må også ha et klart hjelpebehov.  

En viktig faktor er at personen som skal få verge, må gi skriftlig samtykke til opprettelsen av vergemålet, hvem som skal være verge, og hvilke oppgaver vergen skal bistå med. Dette betyr at personen har rett til å uttrykke sine meninger og ønsker, selv etter at vergemålet er opprettet, så lenge de har forståelse og evne til å kommunisere dette. Dette er et viktig prinsipp i vergemål for å sikre at individets stemme blir hørt. 

Hva gjør en verge for den demente? 

En verge har som oppgave å ivareta personens interesser på flere områder. Dette inkluderer å hjelpe til med den daglige økonomien, dekke utgifter med personens inntekter, opprette eller avslutte bankkonti, kontrollere og eventuelt endre skattemeldingen, ta vare på verdier og eiendom, og levere regnskap hvert år.  

En verge skal også håndtere post og andre dokumenter, hjelpe til med å søke om offentlige stønader, representere personen overfor offentlige instanser, sørge for at vedkommende mottar forsvarlige kommunale helse- og omsorgstjenester, klage på avgjørelser som krever det, og hjelpe med å bytte fastlege.  

En annen viktig rolle for en verge er å bistå personen med å ta egne valg og beslutninger. Dette inkluderer å høre på personen før beslutninger tas, ta beslutninger i tråd med deres ønsker og interesser, og ta beslutninger slik man tror personen ønsker det når de ikke kan uttrykke meningene sine.  

Det er viktig å merke at en verge ikke kan ta beslutninger som strider mot personens vilje og interesser. Vergemålet skal være en frivillig ordning og skal ikke oppleves som tvang. Personens stemme skal alltid bli hørt, og beslutninger skal tas i samråd med dem. 

Når avsluttes vergemålet? 

Vergemålet avsluttes når visse betingelser er oppfylt, som når vilkårene for vergemålet ikke lenger er oppfylt, eller når vergehaver dør.   

Vergen kan også be om å bli fritatt fra oppdraget med rimelig varsel til Statsforvalteren, men er ikke fritatt før Statsforvalteren har fattet et vedtak om det. 

Kort oppsummert 

Vergemål for demente spiller en avgjørende rolle i å sikre at personer med demens får nødvendig støtte. Gjennom denne ordningen kan en verge hjelpe med håndtering av økonomi, personlige forhold og beslutninger for en person med demens.   

Dette sikrer at individets interesser blir ivaretatt, samtidig som deres rett til å uttrykke sine meninger og ønsker blir respektert. Vergemål er en viktig ordning som gir trygghet og støtte til demensrammede og deres pårørende gjennom sykdomsforløpet. 

Kontakt oss 

Å opprette en framtidsfullmakt kan være en viktig del av planleggingen for en fremtid som inkluderer demens. Dette kan gi ekstra trygghet i en usikker tid. Hvis du er usikker på hvordan du skal gå fram for å etablere en framtidsfullmakt, finnes det eksperter som kan hjelpe.   

Din Framtidsfullmakt tilbyr profesjonell hjelp med utforming av framtidsfullmakter, og vi kan hjelpe deg igjennom prosessen. Vi vil sikre at alle nødvendige juridiske krav blir oppfylt, og vi vil hjelpe deg med å tilpasse fullmakten til dine spesifikke behov og ønsker.   

Kontakt Din Framtidsfullmakt i dag om du ønsker du en trygg framtid.