Ulike typer fullmakt

Har du begynt å undersøke forskjellige former for fullmakter? Da har du nok oppdaget at vi har mange ulike typer her i Norge. Men hvilken fullmakt er rett for deg og din situasjon? 

En fullmakt er en avtale som sørger for at du får hjelp til å ivareta dine interesser, enten de er økonomiske eller personlige, når du ikke selv er i stand til det. Du som fullmaktsgiver gir da en fullmektig retten til å handle eller opptre på dine vegne. Eksempelvis hvis du på grunn av alderdom eller sykdom ikke kan administrere eiendom eller økonomi, kan du gi fullmakt til noen for å hjelpe deg med dette.

Det finnes som nevnt flere ulike typer fullmakt. Disse kan for enkelhets skyld deles inn i ulike kategorier. Vi skiller blant annet mellom selvstendige og uselvstendige fullmakter, og normale og vedvarende fullmakter. Vi skal nå se nærmere på disse og deres undertyper. 

Selvstendig fullmakt

En selvstendig fullmakt er en fullmakt som andre enn bare du som fullmaktsgiver og fullmektig kan se. Både stillings- og frasagnsfullmakter hører under denne kategorien.

En stillingsfullmakt er en fullmakt som opprettes som følge av sedvane eller lov når man trer inn i en stilling i et yrke. Å tre inn i en stilling betyr som hovedregel at det er et arbeidsforhold der fullmektigen blir tilsatt i en stilling hos en arbeidsgiver. Den kan handle om å inngå avtaler på vegne av sin arbeidsgiver. For eksempel har en butikkmedarbeider i en butikk fullmakt til å selge varene i butikken.

En frasagnsfullmakt er en fullmakt hvor du har ment å gi en tredjeperson informasjon om fullmakten som er opprettet. Fullmakten kan være både skriftlig eller muntlig, men skal formidles direkte til tredjepersonen. Denne typen fullmakt brukes hovedsakelig i jobbsammenheng, der for eksempel en organisasjon gir ansatte frasagnsfullmakt til å ta beslutninger og skrive avtaler på vegne av bedriften. I private sammenhenger, kan man gi en frasagnsfullmakt hvis du for eksempel vil at noen skal selge bilen din for deg.

Uselvstendig fullmakt

En uselvstendig fullmakt er en fullmakt som bare du som fullmaktsgiver og din fullmektig ser. Med andre ord hvis en tredjepart hører om fullmakten, har hen bare fullmektigens ord å forholde seg til. Toleransefullmakt og oppdragsfullmakt havner under denne kategorien.

En toleransefullmakt, også kalt kombinasjonsfullmakt, er en fullmakt der en tredjepart har et inntrykk om at fullmektig har rett til å disponere på fullmaktsgivers vegne. Dette inntrykket kan ha kommet av en rekke ulike omstendigheter. For eksempel kan en ekspeditør som av og til har gjort inngått kjøp på vegne av bedriften, ha gitt leverandørene grunn til å tro at ekspeditøren fremdeles har fullmakt til å gjøre slike avtaler.

En oppdragsfullmakt er en fullmakt som bygger på en avtale mellom fullmaktsgiver og fullmektig. Den kan både være muntlig og skriftlig, men trenger ikke å vises til en tredjeperson. Du kan for eksempel opprette en oppdragsfullmakt ved at du forteller fullmektig at hen har rett til å handle for deg i spesielle sammenhenger. Det er ikke en bindene avtale med krav til oppsett eller lignende, men den kan være grei hvis man trenger mindre tungtveiene hjelp.

Vanlige  vs. vedvarende fullmakt

En vanlig fullmakt er en fullmakt som gjelder fra det tidspunktet du oppretter den, men som ikke er gyldig dersom du senere skulle bli ute av stand til å ivareta egne interesser, som for eksempel ved sykdom. Dette kan for eksempel være en ordning der du har en fullmakt der barnet ditt handler mat og betaler regninger for deg.

Hvis du vil ha en fullmakt som kan fortsette å ivareta dine interesser dersom du blir rammet av en sykdom i fremtiden, må du ha en vedvarende fullmakt. Her er det viktig å ha noen du stoler på som kan styre økonomien din og ta andre viktige beslutninger, når du ikke lenger er i stand til det selv.

En av de vanligste formene for vedvarende fullmakt er en framtidsfullmakt.

Framtidsfullmakt

Hvis du er bekymret for at du ikke alltid vil være i stand til å ivareta dine interesser i ulike områder, burde du få skrevet en framtidsfullmakt. Dette er en privat og frivillig ordning, som kun trer i kraft når du ikke lenger kan ivareta visse områder, som for eksempel ved demens eller andre sinnslidelser.

Framtidsfullmakten sørger for at du selv kan bestemme hvordan du ønsker å ha det i framtiden. Den er skriftlig og kan omfatte de områdene du selv ønsker skal bli ivaretatt. Som med andre fullmakter, får en eller flere personer da fullmakt til å handle og representere deg på de områdene.

I en framtidsfullmakt kan følgene områder for eksempel være med:

  • Disponering av penger
  • Håndtering av gjeld og forsikring
  • Styring av bolig og fritidseiendom
  • Dine sosiale medier
  • Hvilke gjenstander du ønsker å ha med deg på sykehuset
  • Andre interesser du ønsker skal ivaretas

Ønsker du en framtidsfullmakt?

Når du skal skrive en framtidsfullmakt trenger det ikke være noen økonomisk belasting, og du kan skrive den på egenhånd. Derimot er det en rekke krav som må møtes for at den skal være gyldig. Den må være skriftlig og det må komme tydelig frem at den skal virke i fremtiden. I tillegg er den nødt til å skrives tidlig eller før sykdomsforløpet slik at du som fullmaktsgiver er i stand til å forstå innholdet. Etter det må to uavhengige vitner undertegne.

Å skrive en fremtidsfullmakt kan være utfordrende når man ikke har noen erfaring på området. Derfor er det flere som ønsker å få profesjonell hjelp. Overlater man skrivejobben til profesjonelle slipper man også å bekymre seg for at fullmakten inneholder feil, mangler eller har ugyldig innholdet.

Ta kontakt med oss i Din Framtidsfullmakt for mer informasjon, eller bestill i dag og få din fremtidsfullmakt!