Testament arv 

Arverett er et viktig rettsområde som regulerer hvordan formuesgodene til en avdød person skal fordeles mellom arvingene. I Norge er det lover som regulerer arveretten, inkludert arveloven og ekteskapsloven. Disse lovene fastsetter blant annet hvem som har rett til å arve, hvordan arv fordeles, og hva man kan testamentere bort av eiendeler og formue. 

I denne artikkelen ser vi på hva et testament er, hvilke krav som stilles til testamentet, fordeler ved å opprette et testament og arveavgift.  

Ei dame som står og tenker, med et spørsmålstegn på hver side

Hva er et testament? 

Et testament er en skriftlig viljeserklæring hvor en person bestemmer fordelingen av sin formue etter sin død. Testamentet gir avdøde anledning til å bestemme hvilke personer eller organisasjoner som skal motta arven, samt fordele eiendeler på en måte som kanskje avviker fra de lovmessige arvereglene.   

Det er viktig å merke seg at loven regulerer testamentrett, og det er derfor begrensninger på hva som kan bestemmes i et testament. Likevel gir testamentet en viss grad av fleksibilitet når det gjelder arv. 

To personer som samarbeider om å holde opp en lyspære

Testamentets gyldighet 

I Norge må testamentet oppfylle visse formkrav for å være gyldig. Disse formkravene er viktige for å hindre forfalskninger og sikre testators (personen som oppretter testamentet) vilje. For at et testament skal være gyldig, er det flere formkrav som må oppfylles: 

  • Testamentet må være skriftlig og signert av testator. 
  • Testator skal underskrive testamentet, eller vedkjenne seg sin underskrift i nærvær av to vitner. 
  • To vitner skal være til stede og signere testamentet sammen med testator. Vitnene bør også bekrefte at testator var ved sine fulle fem da testamentet ble opprettet. 
  • Testamentvitner må være minst 18 år gamle og være i stand til å forstå alvoret i oppgaven som vitne. 
  • Vitnene må ikke selv ha interesse i testamentets innhold, og de må ikke være nærstående til personer som har interesse i testamentet. 

Det er også svært viktig å vite at om disse formkravene ikke blir fulgt, kan testamentet bli erklært ugyldig. 

Sjekkliste som vises frem av en gutt og en jente

Begrensninger i testamentet 

Selv om testamentet gir testator en viss frihet til å bestemme arvefordelingen, er det noen begrensninger i hva som kan fastsettes i testamentet. Testator kan for eksempel ikke frata livsarvinger (barn og barnebarn) deres pliktdelsarv, som er fastsatt i arveloven.   

Lovens pliktdelsarv sørger for at livsarvinger har krav på en viss andel av avdødes formue, selv om testator forsøker å forbigå dem i testamentet. Reglene for pliktdelsarv varierer fra land til land, men prinsippet om å beskytte livsarvingene er vanlig. 

Et dokument som blir signert, stemplet og godkjent

Fordeler ved å opprette et testament 

Mange velger å opprette et testament av ulike årsaker. Noen av fordelene ved å opprette et testament inkluderer at man kan unngå arvestrid. Testamentet kan altså bidra til å unngå konflikter og arvestrid blant arvingene ved å klargjøre avdødes ønsker på forhånd.  

Hvis det er ulikheter i gaver og støtte gitt til arvingene i løpet av testators liv, kan testamentet brukes til å utjevne disse ulikhetene. Testamentet gir også klarhet om hva som skal skje med avdødes eiendeler og formue, og dette kan lette prosessen med å fordele arven.  

I tillegg kan testator bestemme at deler av arven skal tilfalle personer eller organisasjoner som ikke har arverett i henhold til loven. 

Kryptert område med en lås i fronten

Opprettelse og oppbevaring av testament 

Et testament skal opprettes nøye for å sikre at det følger lovens krav og er gyldig. Det kan opprettes med juridisk bistand, som en advokat, for å sikre at alle kravene og ønskene til testator er riktig nedtegnet.   

Etter opprettelsen er det viktig å sørge for riktig oppbevaring. Testator kan selv oppbevare testamentet hjemme, i en bankboks, hos en advokat, eller til og med hos tingretten. Oppbevaring hos tingretten sikrer at testamentet ikke går tapt og gir en oversikt som kan bidra til å forhindre uønskede konflikter etter dødsfallet. 

Ektefeller som sitter sammen, ser på hverandre og holder hender

Arveavgift i Norge 

Det er viktig å merke seg at fra og med 2014 har Norge ingen arveavgift. Tidligere ble arv og gaver beskattet gjennom arveavgiften, som fungerte som en erstatning for ordinær inntektsskatt. Arveavgiften hadde også fordelingshensyn som en begrunnelse, at den bidro til en jevnere formuesfordeling i samfunnet.   

Avgiften ble avskaffet av Erna Solbergs regjering i 2014, men det er teoretisk mulig at den kan gjeninnføres i fremtiden av en annen regjering. 

To hender som holder rundt et hjerte med en penn på hver side

Kort oppsummert 

Arv og testamentrett er et komplekst og viktig rettsområde som kan ha store konsekvenser for arvingene og den avdødes eiendeler. Opprettelse og forvaltning av et testament er en viktig prosess, og det kan være lurt å søke juridisk rådgivning for å sikre at alt blir utført korrekt og i samsvar med loven.  

I Norge regulerer arveloven og ekteskapsloven arveretten, og disse lovene gir rammeverket for hvordan arv og testament skal behandles. Det er viktig å forstå disse lovene og deres implikasjoner når man vurderer å opprette et testament.  

Testament og arv er viktige juridiske emner som berører mange mennesker. En klar forståelse av testamentrettens prinsipper og prosessen for opprettelse av testamentet kan bidra til å sikre at testators ønsker blir oppfylt, og at arvefordelingen går smidig for seg. 

To hender som holder rundt et hjerte med en penn på hver side

Kontakt oss 

Vi i Din Framtidsfullmakt er eksperter innen framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt gir en person fullmakt til å ta beslutninger på vegne av en annen når vedkommende ikke lenger kan ta beslutninger selv.  

Din Framtidsfullmakt har solid kompetanse innen opprettelse og rådgivning knyttet til framtidsfullmakter, og våre tjenester kan bidra til å gi enkeltpersoner og deres pårørende trygghet for framtiden.   

Kontakt oss i dag om du ønsker å komme i gang med din framtidsfullmakt.