Skjevdeling av arv

Skjevdeling av arv er noe mange har spørsmål om i forbindelse med ekteskapsbrudd. Se for deg at du tidligere har arvet 2 000 000 kroner av en avdød far eller mor.

Hva skjer med disse pengene om du skiller deg fra ektefellen? Kan den tidligere ektefellen kreve noen av pengene?

Vi skal nå se nærmere på hva skjevdeling av arv er. Finn ut hva skjevdelingsmidler og felleseiemidler er, og hvordan prosessen foregår!

Skjevdeling | En definisjon

Skjevdeling av arv er en rettighet ektefeller kan ha ved skilsmisse, og innebærer at spesifikke verdier ikke deles med motparten. Regelverket som regulerer skjevdeling står nedskrevet i ekteskapsloven.

En grei tommelfingerregel er at penger eller andre verdier du arver underveis i ekteskapet, holdes utenfor deling. Det samme gjelder verdier du tok med deg inn i ekteskapet. Arvet du for eksempel 2 000 000 kroner mens du var gift, trenger du ikke å dele disse pengene med den andre parten.

Skjevdeling av arv innebærer altså at den andre parten i ekteskapet ikke kan kreve en del av arven. Også gaver som ble mottatt av ektefellen under ekteskapet holdes utenfor deling. Ellers gjelder hovedregelen om at ektefellenes totale (samlede) formue skal deles likt mellom partene.

Kun i tilfeller der skjevdeling av arv er åpenbart urimelig for den andre parten, vil skjevdeling kunne falle bort. Det skal likevel veldig mye til for at forhold skal anses som «åpenbart urimelige». Ektefellens innsats i forholdet og ekteskapets varighet kan spille en rolle her.

Gammel mann i rullestol og sønnen hans.

Skjevdeling av arv mellom søsken

Skjevdeling av arv er relatert til ektefeller. Det snakkes imidlertid også om skjevdeling av arv mellom søsken i noen tilfelles. Når søsken skal arve formuen etter sine foreldre gjelder i utgangspunktet et likedelingsprinsipp. Det betyr at hver livsarving har rett på like mye av pliktdelsarven.

Arvelater må ta hensyn til at minst 2/3 av formuen er pliktdelsarv. Denne delen av formuen skal fordeles likt på arvingene. Den siste 1/3 av formuen kan testamenteres bort etter fritt valg. I prinsippet kan arvelater testamentere bort denne andelen av formuen til én av livsarvingene.

Skjevfordeling av arv er altså mulig. Merk også at arven kan fordeles ulikt i et arveoppgjør hvis en av søsknene har mottatt forskudd på arv. Arveforskuddet skal trekkes fra under oppgjøret, slik at pliktdelsarven fordeles likt mellom livsarvingene.

Sønn gir mor en klem.

Skjevdeling ved skilsmisse

Skjevdeling er altså en prosess man snakker om først og fremst i forbindelse med skilsmisse. Hver part i ekteskapet har med andre ord rett til å holde visse verdien utenfor deling når formuen skal fordeles. Disse verdiene omtales som skjevdelingsmidler, og omfatter blant annet arv.

Øvrige verdier kalles gjerne felleseiemidler. Dette er gjenstander og verdier ekteparet har tilegnet seg i løpet av ekteskapet. Disse midlene deles likt i skilsmisseoppgjøret.

Mange lurer også på hva som er forskjellen mellom skjevdelingsmidler og særeie. Særeie innebærer at verdier holdes utenfor eventuelle skifteoppgjør, enten ved skilsmisse eller arv. Eventuelt særeie må bestemmes i en egen ektepakt, men gir sterkere beskyttelse av verdier enn skjevdeling.

Gammelt ektepar danser.

Få hjelp med juridiske dokumenter

Skjevdeling av arv innebærer at et ektepar som skal skilles kan holde visse verdier utenfor deling under skilsmisseoppgjøret. Dette inkluderer blant annet arv, gaver og verdier partene tok med seg inn i ekteskapet.

For å ha full kontroll på hvilke verdier som er arv, medbragt og gaver, er det lurt å ha en skriftlig avtale seg imellom. Dette vil ofte gjøre skilsmisseoppgjøret enklere, og eventuelle tvister kan unngås.

Vi hjelper deg med å lage juridiske dokumenter, som for eksempel fremtidsfullmakt. Med en fremtidsfullmakt kan du bestemme hvem som skal håndtere økonomien for deg om du for eksempel rammes av demens.

Kontakt Din Framtidsfullmakt i dag, og få en tryggere økonomisk fremtid!