Samtykkekompetanse ved demens 

Ved demens kan din samtykkekompetanse påvirkes. Demenssykdom kan påvirke evnen til å forstå konsekvensen av egne valg, blant annet i behandlingssammenheng. Hva vil egentlig skje dersom du mister evnen til å ta egne valg?  

Her ser vi nærmere på samtykkekompetanse, og hva som skjer når man mister denne. 

Ei dame som står og tenker, med et spørsmålstegn på hver side

Hva er samtykkekompetanse? 

Samtykkekompetanse kan betraktes som en persons kompetanse til å ta egne avgjørelser, og samtidig forstå konsekvensene av disse. Det blant annet være snakk om avgjørelser som berører en selv med tanke på helsebehandling.  

Begrepet er tett knyttet til etiske prinsipper, som å ha respekt for individets mulighet til selvbestemmelse.  

Hovedregelen er at alle personer som har fylt 18 år har samtykkekompetanse. Merk imidlertid at dette kun gjelder så fremt man ikke er fratatt sin rettslige handleevne.  

Sjekkliste som vises frem av en gutt og en jente

Har man samtykkekompetanse ved demens? 

Er man ikke i stand til å forstå konsekvensene av det man gir samtykke til, bortfaller også samtykkekompetansen. Dette forekommer ofte dersom man er rammet av gitte skader eller sykdommer.   

Dersom man grunnet psykiske/fysiske forstyrrelser, psykisk utviklingshemming eller demens ikke forstår resultatet av egne begrunnelser, minster man ifølge Helsedirektoratet samtykkekompetansen. 

Et dokument som blir signert, stemplet og godkjent

Hvem kan vurdere samtykkekompetanse? 

Som pårørende vil man ofte kunne få en anelse om at noen man er glad i ikke lenger bør ha samtykkekompetanse. Det er imidlertid opp til helsepersonell å avgjøre hvorvidt pasienten faktisk har denne kompetansen eller ikke.  

Helsepersonell skal – basert på pasientens erfaringsnivå, modenhet, alder og psykiske helse – tilrettelegge for at pasienten selv kan gi sitt samtykke.  

Ektefeller som sitter sammen, ser på hverandre og holder hender

Fullmakt på vegne av personer uten samtykkekompetanse 

Noen rammes av varig bortfall av samtykkekompetanse, for eksempel grunnet demens. I slike situasjoner vil de nærmeste pårørende kunne få fullmakt til å ta beslutninger på vegne av personen. Dette er personen(e) som har løpende og tett kontakt med den rammede.  

Man kan få fullmakt dersom man er nærmeste pårørende, over 18 år og personen som mangler samtykkekompetanse er over 12 år. Skjema for fullmakt finnes på Helsenorges nettsider. 

Merk at det må foreligge en legeerklæring om manglende samtykkekompetanse. Får pårørende fullmakt, vil de ha rett på medvirkning og informasjon sammen med pasienten. Fullmakten vil være gyldig i fem år av gangen, og kan deretter fornyes.  

En fullmakt for pårørende av personer uten samtykkekompetanse kan være av stor verdi. Den gjør det mulig for pasienten å ha en trygg/kjent person ved sin side når beslutninger skal tas.  

To personer som samarbeider om å holde opp en lyspære

Fremtidsfullmakt er også aktuelt 

Det finnes også en annen type fullmakt som kan være hensiktsmessig å ha. En fremtidsfullmakt er en fullmakt man utarbeider mens man enda er ved sans og samling, og er et alternativ til standard vergemål.  

Ved å lage en fremtidsfullmakt, kan man selv bestemme hvem man ønsker skal ivareta ens økonomiske og personlige interesser om man ikke skulle klare dette selv. Om du skulle rammes av demens, vil fullmektigen du har valgt for eksempel kunne disponere kontoen din.  

Du bestemmer selv hvilket virkeområde fremtidsfullmakten skal ha. Det kan være snakk om fordeling av arv, betaling av regninger, disponering av eiendeler eller donasjon av gaver. 

To hender som holder rundt et hjerte med en penn på hver side

Vi hjelper deg med å skrive fremtidsfullmakten! 

Man vet aldri hva fremtiden vil bringe. Noen rammes av demens, eller kan av andre grunner ikke ivareta egne interesser. I slike tilfeller kan en fremtidsfullmakt være god å ha. Da har du nemlig selv kunnet bestemme hvem som skal representere deg og handle på dine vegne.  

Din Framtidsfullmakt hjelper deg med å utarbeide en fullmakt i henhold til dine ønsker og krav.