Særskilt erklæring: Alt du trenger å vite! 

Med en særskilt erklæring kan man påvirke fullmaktens rammer og virkningsområder via en tredjeperson. Man kan blant annet velge at fullmakten skal tilbakekalles, dersom en erklæring som dette foreligger.  

Her ser vi nærmere på hva en særskilt erklæring er, og forklarer hvordan det fungerer i praksis. Vi gir deg også noen eksempler på fullmakter med og uten særskilt erklæring. 

Hva er en særskilt erklæring? 

Man kan velge å gi en fullmakt basert på en særskilt erklæring. Dette betyr at grensene for fullmakten avgjøres av en skriftlig melding som er gitt en tredjeperson av fullmaktsgiver.   

I avtalelovens 2. kapittel som omhandler fullmakter, finner vi informasjon om særskilte erklæringer i § 13. Her kommer det frem at fullmaktsgiver kan gi kunnskap om fullmakten til en tredjeperson via en særskilt erklæring. Om fullmaktsgiveren gir en særskilt erklæring om at fullmakten ikke lenger skal gjelde til tredjemann, kalles fullmakten tilbake.  

En særskilt erklæring kan gjelde for et bredt spekter av fullmakter. Vi skal nå se nærmere på noen av disse. 

Frasagnsfullmakt med særskilt erklæring 

En frasagnsfullmakt er en fullmakt som kjennetegnes av at en tredjemann (medkontrahent) har mottatt en særskilt erklæring fra fullmaktsgiver. Denne meldingen informerer om at fullmektig har fått fullmakt til å utføre handlinger på fullmaktsgiverens vegne.  

Den særskilte erklæringen kan gis enten skriftlig eller muntlig til tredjeparten. Eventuelt kan fullmektig fremvise et dokument (skriftlig) som sier at vedkommende har mottatt fullmakt. Fullmakten kan til og med erklæres via aviser etc., men dette er kanskje ikke spesielt aktuelt i dagens samfunn! 

Hva med oppdragsfullmakt? 

En oppdragsfullmakt er en fullmakt som kun blir meddelt selve fullmektigen. Med andre ord vil ikke medkontrahenten få noen særskilt erklæring med informasjon om at fullmektigen faktisk har fullmakt.  

Medkontrahenten vil heller ikke se via verv, stilling eller på andre måter at personen med fullmakt har legitimering til å opptre på vegne av en fullmaktsgiver. Fullmakten blir med andre ord stiftet basert på erklæringen fullmaktsgiveren gir til fullmektig alene.   

En oppdragsfullmakt kan ifølge avtalelovens § 18 kun tilbakekalles ved at fullmaktsgiver erklærer dette overfor fullmektigen. 

Når trenger man en særskilt erklæring? 

En særskilt erklæring er aktuelt når det er hensiktsmessig at andre enn fullmaktsgiver og fullmektig vet om fullmakten. Den særskilte erklæringen bidrar til at fullmektig kan fremstå legitimert.  

Noen ganger kan tredjeparten kreve å få se at fullmektig faktisk har fullmakt for å kunne handle på fullmaktsgiverens vegne. Da vil det være naturlig å ha en frasagnsfullmakt. 

Motta hjelp med å skrive din fullmakt 

Har du behov for en fullmakt med eller uten særskilt erklæring? Din Framtidsfullmakt hjelper deg gjerne. Vi har erfaring med et bredt spekter av fullmakter, og kan blant annet bistå deg med utarbeidelse av en fremtidsfullmakt. 

Våre eksperter sørger for at alle formkrav og juridiske krav følges, slik at fullmakten din regnes som gyldig. Få en fullmakt som lar andre handle på dine vegne, enten det skal være med eller uten en tredjemanns kunnskap.  

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål eller ønsker et pristilbud!