Oppdragsfullmakt 

En oppdragsfullmakt, også kjent som «muntlig fullmakt» eller formelt kjent som «§18-fullmakt», bygger kun på en intern avtale mellom fullmaktsgiver og fullmektigen. Denne typen fullmakt skiller seg fra andre fullmakter ved at den kun deles med fullmektigen og ikke involverer en tredjeperson.   

I denne artikkelen skal vi se på hva oppdragsfullmakt er og når det brukes. Vi skal også se på om Framtidsfullmakt er et alternativ til oppdragsfullmakt.  

Hva er oppdragsfullmakt? 

Oppdragsfullmakt er en fullmakt som opprettes gjennom en avtale mellom fullmaktsgiver og fullmektigen. Den kan være muntlig eller skriftlig, men skiller seg fra andre fullmakter ved at den ikke trenger å vises fram til tredjepersoner.   

Opprettelsen av en oppdragsfullmakt kan være så enkel som at fullmaktsgiveren forteller fullmektigen at de har rett eller myndighet i spesifikke situasjoner. 

Når brukes oppdragsfullmakt? 

Oppdragsfullmakt blir gjerne brukt når en person trenger hjelp og ønsker at en annen person skal handle i deres navn. Dette kan være knyttet til kjøp, salg, leie og andre avtaler.   

Til tross for at det ofte kalles en «muntlig fullmakt», trenger den ikke nødvendigvis å være muntlig, og det er ingen formkrav som må oppfylles. 

Framtidsfullmakt som alternativ til oppdragsfullmakt 

Selv om oppdragsfullmakt kan være nyttig i spesifikke situasjoner, er det viktig å vurdere andre alternativer, som for eksempel framtidsfullmakt, for å sikre fremtidige interesser.   

Oppdragsfullmakt er ikke bindende for fullmaktsgiveren, og derfor kan det være mindre pålitelig i tilfeller av for eksempel alvorlig sykdom. 

Hva er framtidsfullmakt? 

Framtidsfullmakt er en ordning som gir en person muligheten til å utpeke en fullmektig som skal handle på deres vegne når de ikke lenger kan ivareta egne interesser. Denne typen fullmakt dekker områder som økonomi, betaling av regninger, og beslutninger knyttet til personlige forhold og eiendom.   

Har man en framtidsfullmakt, gir dette en mer omfattende beskyttelse av ens interesser enn en oppdragsfullmakt. 

Hvordan utarbeide en framtidsfullmakt? 

Framtidsfullmakter har strenge formkrav. De må være skriftlige og tydelig erklære at det er en framtidsfullmakt med virkning når fullmaktsgiveren ikke lenger kan ivareta egne interesser.   

To vitner er nødvendige, og de må være godkjent av fullmaktsgiveren, over 18 år og uten interesse i opprettelsen av fullmakten. 

Kort oppsummert 

Mens oppdragsfullmakt kan være nyttig i spesielle situasjoner, er det viktig å vurdere mer robuste alternativer som framtidsfullmakt for å sikre pålitelig ivaretakelse av interesser.   

Framtidsfullmakt gir fullmakten til å handle på vegne av den syke personen og er et mer omfattende alternativ. Ved å ta de rette skrittene tidlig i planleggingsprosessen, kan en person sikre seg selv kontroll og trygghet for sine fremtidige behov. 

Kontakt Din Framtidsfullmakt 

For de som søker en pålitelig tjeneste for utarbeidelse av framtidsfullmakt, kan Din Framtidsfullmakt være den ideelle partneren. Med fokus på skreddersydde tjenester innen framtidsplanlegging, tilbyr Din Framtidsfullmakt en trygg og omfattende tilnærming til utforming av fullmakter.  

Ved å samarbeide med erfarne eksperter, sikrer tjenesten at din framtidsfullmakt oppfyller alle nødvendige formkrav og gir deg den roen du trenger når det gjelder fremtidig omsorg og økonomiske beslutninger. Utforsk mulighetene hos Din Framtidsfullmakt for å skape en fullmakt som reflekterer dine ønsker og gir deg kontroll over din fremtidige vei.