Økonomisk verge 

En økonomisk verge er en person som har i oppgave å ivareta en annens økonomiske anliggende. De som trenger hjelp til å ivareta egne interesser kan få oppnevnt en verge av Statsforvalteren. Man kan også bestemme hvem som skal hjelpe en, gitt at man har en fremtidsfullmakt.  

Her er alt du trenger å vite om økonomiske vergemål! 

Hvorfor velge økonomisk verge selv? 

Dersom legen din en dag skulle fastslå at du ikke kan ivareta dine egne interesser, kan hen utnevne en økonomisk verge til deg.   

Mange synes det er ubehagelig å tenke på at et ukjent menneske skal ta vare på ens økonomiske interesser. Det er imidlertid mulig å forhindre at dette skjer, gjennom å lage en fremtidsfullmakt mens du fortsatt er oppegående. 

Hvem kan bli din økonomiske verge? 

Dersom det er snakk om en offentlig utnevnt verge, faller ansvaret normalt sett på ektefellen. Er du ikke gift eller har søsken, kan det skje at man får utnevnt en fremmed verge.  

Du står imidlertid helt fritt til å velge selv hvem som skal ivareta interessene dine om du lager en fremtidsfullmakt. De fleste velger da pårørende, som barn, samboer eller andre man stoler på. Dette er helt opp til deg. 

Det eneste kravet er at personen må være egnet (altså kvalifisert og skikket) for det aktuelle oppdraget. Personen må være over 18 år, ha en ordnet økonomi og ikke ha noen motstridende interesser med den hen blir oppnevnt som verge for.   

Hva slags økonomisk ansvar har vergen? 

Som verge kan du blant annet få ansvar for å forvalte vergehavers inntekt til å dekke løpende utgifter. Dette er gjerne ting som husleie, strøm, forsikring, vedlikehold, mat, telefon og klær. Fremtidsfullmakten vil presisere hvilke oppgaver vergen får.  

Foruten å betale regninger, kan det være aktuelt å gi fullmektig rett til å selge eiendom dersom behovet skulle oppstå. Du kan bestemme at pengene fra eiendomssalget skal gå til ny, egnet bolig for deg, eller til ektefelle/samboer. Ja, eller pengene kan fordeles mellom barna. Det er opp til deg. 

Som verge skal du ivareta interessene til personen du er verge for, og utføre jobben i tråd med gjeldende lover og regler. Du får et mandat som forteller hva vergemålet omfatter. Det skal gå tydelig frem hvilke oppgaver som er omfattet.  

Hvor mye kan en økonomisk verge utnevnt av Statsforvalter disponere? 

En offentlig utnevnt verge kan i utgangspunktet disponere inntil to ganger grunnbeløpet i folketrygden, på vegene av den de er verge for. Dette omtales på fagspråket som 2G. Dette grunnbeløpet er en fastsatt sum som brukes som referanse for ulike offentlige ordninger i Norge.   

Beløpet blir fastsatt av Stortinget hvert år. Grunnbeløpet (1G) tilsvarer, per 1. mai 2023, 118 620 kroner. Overstiger beløpet 2G, skal de overskytende midlene som regel forvaltes av Statsforvalteren selv.  

Hovedregelen er at offentlig utnevnt verge har regnskapsplikt og må sende et regnskap årlig til fylkesmannen. Dette gjelder imidlertid ikke hvis vergen er ektefelle eller samboer av vergehaver.  

Dersom du gir noen fullmakt til å ivareta dine økonomiske interesser gjennom en fremtidsfullmakt, er det ingen offentlig involvering. Fullmektig har ikke regnskapsplikt, og eventuelle beløpsgrenser fastsettes i fullmakten. 

Motta hjelp med å skrive en fremtidsfullmakt! 

Ønsker du å planlegge for egen fremtid, også i de tilfeller der du ikke lenger kan ivareta egne interesser? I så fall kan en fremtidsfullmakt være god å ha. Med denne kan du selv avgjøre hvem du ønsker skal håndtere økonomien din.  

Du kan dermed unngå å få en offentlig utnevnt økonomisk verge gjennom Statsforvalteren. Er du usikker på hvordan fremtidsfullmakten skal utformes, kan Din Fremtidsfullmakt guide deg gjennom prosessen!