Økonomisk fullmakt 

Det kan være ulike grunner til at du ikke er kapabel til å forvalte egen økonomi, eller trenger litt bistand. Typiske tilfeller er sykdom eller demens. Ved å skrive en økonomisk fullmakt, kan du sørge for at denne hjelpen blir gitt av noen du stoler på.  

Her forklarer vi deg hva en økonomisk fullmakt er, og hvorfor du bør ha en! 

Hva er en økonomisk fullmakt? 

En fremtidsfullmakt er et dokument som forteller hva du ønsker skal skje med deg og din økonomi, og hvem som skal stå med ansvaret. Du kan altså gi noen økonomisk fullmakt til å ta beslutninger på dine vegne.  

Fullmakten trenger ikke bare å omhandle økonomi, men for de fleste er nettopp dette punktet viktig å inkludere. 

Gode grunner til å ha en fremtidsfullmakt 

Mange bekymrer seg for at de skal bli ute av stand til å ta vare på egne interesser i fremtiden. I slike tilfeller vil Statsforvalteren oppnevne en verge for en, dersom man ikke har spesifisert andre ønsker i en fremtidsfullmakt.  

Om Statsforvalteren oppnevner en verge, vil ansvaret som oftest gå til ektefellen. Dersom du ikke har ektefelle eller søsken, kan du risikere at den oppnevnte vergen blir en fremmed.  

Med en fremtidsfullmakt kan du gi økonomisk fullmakt til noen du vet vil det beste for deg. Det kan for eksempel være en sønn eller datter, eller andre du kjenner godt. En fullmakt kan gi deg én bekymring mindre, siden du vet at dine økonomiske interesser blir ivaretatt.  

Du kan til og med skreddersy den økonomiske hjelpen en fullmektig skal kunne gi deg etter egne ønsker. Det kan være snakk om alt fra å betale regninger, til å holde styr på den hverdagslige økonomien. Ja, eller større oppgaver – som salg av bolig eller drift av næringsvirksomhet. 

Gi noen økonomisk fullmakt mens du kan 

Du gjør lurt i å lage en fremtidsfullmakt før det er for sent. Partene som signerer fullmakten må nemlig være oppegående og vite hva de signerer på. Ved å ha fullmakten klar, har du alt på stell om du for eksempel skulle rammes av demens.  

Dersom du en dag havner i en ulykke eller rammes av alvorlig sykdom, er du sikret at dine interesser blir ivaretatt – på dine premisser.  

Større økonomisk selvbestemmelsesrett med fullmakt 

En framtidsfullmakt gir deg større selvbestemmelsesrett. Du kan selv utnevne hvem du vil skal ivareta dine interesser, og hvordan. Om fullmakten utformes på tilsvarende vis som en typisk vergefullmakt utstedt av statsforvalteren, kan du unngå offentlig oppnevnt verge.   

Det er med andre ord viktig at fullmakten blir utformet presist og i henhold til de formkrav som oppstilles. 

Hva er en gyldig fullmakt? 

En fremtidsfullmakt skal inneholde navn og fødselsnummer på fullmaktsgiver og fullmektig. Videre bør det gå frem når fullmektig skal representere fullmaktsgiver. Det kan for eksempel være dersom sistnevntes lege erklærer at hen ikke kan ivareta egne interesser (for eksempel grunnet demens).  

Fullmakten skal også presisere hvilke oppgaver fullmektig skal ta hånd om dersom fullmakten trer i kraft. Økonomiske disposisjoner kan for eksempel gjelde følgende: 

  • Betaling av regninger knyttet til bolig og dagligdagse ting 
  • Disponering av konti og verdipapirer 
  • Representasjon ovenfor offentlige myndigheter  
  • Rett til å dele ut gaver 
  • Håndtering av hus og innbo   

Det er vesentlig at det står eksplisitt i fullmakten hva du ønsker at skal gjøres. Det er kun på denne måten du kan være sikret at interessene dine blir ivaretatt slik du ønsker.  

Fullmakten må også inneholde sted og dato, samt signatur fra fullmaktsgiver og fullmektig, samt to gyldige vitner. 

Motta hjelp med din økonomiske fullmakt 

Ønsker du å lage en økonomisk fullmakt, men er usikker på fremgangsmåten? Da kan Din Framtidsfullmakt hjelpe deg trygt gjennom prosessen. Vi kan lage et utkast til en fullmakt basert på informasjonen du ønsker å inkludere.   

Vi sikrer at fullmakten oppfyller alle formkrav. På den måten kan du med sikkerhet vite at den er gyldig, og presis nok til å ivareta dine interesser.