Økonomisk fullmakt mal 

En økonomisk fullmakt er et juridisk dokument som gir en person (fullmektigen) myndighet til å ta beslutninger og handle på vegne av en annen person (fullmaktsgiver), i økonomiske forhold. Dette dokumentet er et nyttig verktøy for å administrere økonomiske saker for en person som av en eller annen grunn ikke er i stand til å håndtere sine egne økonomiske interesser. Det er viktig å merke seg at fullmaktsgiveren fortsatt har sin mentale kapasitet når fullmakten opprettes.  

I denne artikkelen vil vi se nærmere på hvordan du kan lage en økonomisk fullmakt ved hjelp av en mal, samtidig som vi vurderer de nødvendige elementene og retningslinjene for å opprette en juridisk bindende fullmakt. 

Hvorfor trenger du en økonomisk fullmakt? 

Å ha en økonomisk fullmakt er en ansvarlig måte å sikre at ens økonomiske interesser blir tatt vare på hvis man selv ikke er i stand til å håndtere dem. Dette kan være på grunn av alvorlig sykdom, uførhet, alderdom eller andre omstendigheter som begrenser ens evne til å administrere økonomiske anliggender.  

En økonomisk fullmakt gir fullmektigen myndighet til å utføre en rekke handlinger på vegne av fullmaktsgiveren. Her har vi laget en liten liste over noen av de:  

 

 • Administrere bankkontoer: Fullmektigen kan utføre banktransaksjoner, betale regninger, overføre midler, og administrere bankkonti. 
 • Håndtere investeringer: Fullmektigen kan kjøpe, selge og forvalte aksjer, verdipapirer og andre investeringer i tråd med fullmaktsgiverens ønsker.  
 • Betale regninger: Dette inkluderer å betale regninger som strøm, vann, leie, lån, forsikringer og mer. 
 • Skattemessige anliggender: Fullmaktsgiveren kan delegere fullmektigen til å håndtere skatterapportering og relaterte forpliktelser. 
 • Kjøp og salg av eiendom: Fullmektigen kan representere fullmaktsgiveren i kjøp og salg av fast eiendom.  
 • Juridiske og kontraktsmessige anliggender: Fullmektigen kan inngå juridiske avtaler og håndtere kontraktsforhold. 

  Viktige elementer i en økonomisk fullmakt mal 

  Når du oppretter en økonomisk fullmakt, er det viktig å inkludere de nødvendige elementene for å sikre at fullmakten er juridisk bindende og tydelig forståelig.   

  Noen av de viktigste punktene en økonomisk fullmakt mal bør inn inneholde er blant annet at fullmakten klart skal identifisere hvem som er fullmaktsgiveren og hvem som er fullmektigen. Fullmaktsgiveren er personen som gir myndighet, mens fullmektigen er den som mottar fullmakten til å administrere økonomiske forhold. Fullmakten kan også inkludere detaljer om eventuelle andre fullmektiger hvis det er aktuelt.  

  Fullmakten bør tydelig beskrive hvilke økonomiske og juridiske anliggender som omfattes av fullmakten. Det kan være en generell fullmakt som gir fullmektigen myndighet til å håndtere alle økonomiske aspekter, eller en spesifikk fullmakt som begrenser fullmaktens omfang til visse oppgaver.  

  Fullmakten må også angi hvor lenge den er gyldig. Dette kan være en bestemt tidsperiode, som for eksempel et år, eller den kan være gyldig på ubestemt tid. Fullmakten kan også inkludere bestemmelser om tilbakekalling og oppsigelse.  

  Fullmakten kan gi fullmaktsgiveren rett til å tilbakekalle fullmakten når som helst. Prosedyrene for tilbakekalling skal også være beskrevet i fullmakten. Fullmakten må også signeres og dateres av fullmaktsgiveren. Dette indikerer fullmaktsgiverens samtykke og tidspunktet da fullmakten trer i kraft.  

  Fullmakten bør være vitnet av to nøytrale personer som er til stede når fullmakten signeres. Disse vitnene bekrefter at fullmakten ble opprettet i samsvar med loven og uten tvang. 

  Tilpasning av malen 

  Selv om en mal kan være et nyttig utgangspunkt, er det viktig å tilpasse fullmakten til dine spesifikke behov. Dette inkluderer å inkludere detaljer om hvilke økonomiske anliggender som skal håndteres, eventuelle begrensninger i fullmaktens omfang og andre spesifikke instruksjoner du ønsker å inkludere.   

  Å søke juridisk rådgivning er alltid lurt for å sikre at fullmakten oppfyller alle juridiske krav og er i tråd med gjeldende lover. 

  Kort oppsummert 

  En økonomisk fullmakt gir en person muligheten til å delegere myndighet til å håndtere sine økonomiske anliggender når de ikke lenger er i stand til å gjøre det selv. Å bruke en mal som utgangspunkt for å opprette en økonomisk fullmakt kan være en nyttig måte å sikre at du inkluderer alle nødvendige elementer i dokumentet.   

  Imidlertid bør du alltid tilpasse malen til dine spesifikke behov og søke juridisk rådgivning for å sikre at fullmakten er i samsvar med loven. Å opprette en økonomisk fullmakt er et viktig skritt for å sikre at dine økonomiske interesser blir ivaretatt når du ikke lenger kan gjøre det selv. 

  Kontakt oss 

  Vi i Din Framtidsfullmakt tilbyr profesjonell hjelp til å opprette framtidsfullmakter. Med vår ekspertise kan vi veilede deg gjennom hele prosessen med å lage en skreddersydd framtidsfullmakt som passer dine spesifikke behov.   

  Vi tar hensyn til alle relevante juridiske krav og sørger for at fullmakten er korrekt utformet, slik at dine økonomiske og personlige interesser blir ivaretatt på en trygg og pålitelig måte. Ta kontakt med oss i dag om du ønsker å komme i gang med din framtidsfullmakt.