Juridisk fullmakt  

En juridisk fullmakt kan gi en utnevnt person myndigheten til å handle på en annens (fullmaktgivers) vegne. Fullmakten kan være begrenset til én spesiell situasjon, men kan også være av mer generell karakter. Dette åpner for mange muligheter!  

Her forklarer vi nærmere hva en juridisk fullmakt er, og når den kan være aktuell. 

Hva er en fullmakt?  

En juridisk fullmakt er en fullmakt som lar en person disponere rettslige oppgaver på vegne av noen andre. Et annet ord for fullmakt er representasjonsrett. Det gir som navnet sier, rett til å representere, eller å opptre i noens navn.   

Konsekvensene av en fullmakt er at handlingene som utføres av fullmektigen, betraktes som utført av fullmaktgiveren selv.   

Dersom fullmektigen handler innenfor det som følger av avtalen, vil du bli juridisk bundet av denne handlingen. Derfor, hvis fullmakten gir en vidtrekkende kompetanse, kan du risikere å bli bundet av noe du ikke ønsker. 

Handlingsrommet i en juridisk fullmakt 

En fullmektig som inngår en avtale i i fullmaktgiverens navn og innenfor fullmaktens grense, stifter rett og plikt umiddelbart for fullmaktsgiver. Dette er hovedprinsippet i norsk rett, og fremgår av avtalelovens §10.  

Hvor stor myndigheten skal være, beror på hva som er bestemt i fullmakten. Fullmaktsgiver bindes til avtalen dersom fullmektigen inngår en avtale i førstnevntes navn, og holder seg innenfor de bestemte grensene.  

Dersom fullmektigen handler utenfor rammene av avtalen, vil ikke fullmaktsgiver bli bundet av avtalen. Det er altså fullmakten som setter grensene for hvor stort handlingsrommet er.  

Fullmakten kan inneholde begrensninger og instrukser av ulik art som setter myndighetsbegrensninger på fullmektigen. Du gjør lurt i å dobbeltsjekke hvilken kompetanse du gir videre, før du signerer fullmakten. 

Hva gjør en juridisk fullmakt bindende?  

For at en fullmakt skal være juridisk bindene må noen formelle krav oppfylles. Det er først og fremst en forutsetning at avtalen er forstått og godtatt av begge parter.   

Alle kan i utgangspunktet gi noen en fullmakt. Dette følger av avtaleloven. I noen tilfeller kan den følge av en stilling man har, eller av sedvane. Da er det i så fall snakk om en stillingsfullmakt.    

Fullmakten kan enten være skriftlig eller muntlig. Dersom den er muntlig, oppstilles det imidlertid krav om at den bekreftes av vitner. Eventuelt må fullmaktsgiveren selv bekrefte myndighetsoverføringen overfor kontrahenten.    

Begge parter må være innforstått med avtalen og hva den inneholder. Dersom du har et ark, skriver «fullmakt» på toppen, og inkluderer navn og hva fullmakten skal gjelde, ja – så har du en gyldig fullmakt.  

Hvorfor burde man benytte seg av en fullmakt?  

Det kan være mange grunner til at det er fornuftig å benytte seg av en fullmakt. Dette gjelder både næringsdrivende og private parter, som har behov for å kunne la noen andre representere seg selv.   

Det kan for eksempel være en innkjøpssjef som må inngå avtaler på vegne av bedriften sin daglig. Ja, eller at du har et rettsmøte du ikke har mulighet til å møte opp i, og velger å sende en representant.   

For å gi noen denne myndigheten må man ha en fullmakt. Det kan være en arbeidsgiver, et familiemedlem eller en annen person. Dette er helt opp til den enkelte. Det vil imidlertid være lurt at personen er noen du stoler på.  

Motta hjelp med utforming av juridisk fullmakt 

Når man skal opprette en fullmakt er det viktig å sørge for at begge parter forstår innholdet. Dette forutsetter at fullmakten er presis, lettfattelig og ikke mulig å misforstå. Dersom du er usikker på innhold eller utforming, finnes det heldigvis hjelp å få.  

Din Fremtidsfullmakt bistår deg med å utarbeide fullmakten, slik at den oppfyller nødvendige krav. Kontakt oss – og få hjelpen du trenger!