Hvordan skrive fullmakt?

Hvordan skrive fullmakt?

Hvordan skrive fullmakt som gir fullmektig mulighet til å utføre en handling på vegne av fullmaktsgiver? Dette skal vi nå se nærmere på!

En fullmakt gir en person rett til juridisk disposisjon på vegne av en annen. Den som gir noen andre myndighet omtales som fullmaktsgiver, mens mottakeren av myndigheten kalles fullmektig.

Fullmakten innebærer at handlingene som utføres av fullmektig betraktes som utført av fullmaktsgiver selv. Derfor er det viktig at en fullmakt skrives korrekt, slik at du har full kontroll over det juridiske.

Slik fungerer fullmakter

Motta fullmakt skjema

Er du usikker på hvordan du skal skrive fullmakt? Et fullmakt skjema er en praktisk mal for deg som skal skrive fullmakt. Skjemaet er lett å fylle ut, og sørger for at fullmakten blir mest mulig oversiktlig.

Når du har et fullmakt-skjema trenger du ikke å bruke tid på å tenke på struktur og oppsett. Du fyller enkelt og greit inn informasjonen som er relevant for deg.

Slik fungerer fullmakter

En fullmakt fungerer slik at alle disposisjoner som foretas med fullmakten blir betraktet som utført av fullmaktsgiveren. Fullmektig holde med andre ord utenfor de juridiske forholdene. 

Reglene rundt fullmakter balanserer fullmaktsgivers interesser opp mot tredjemannens interesser. I denne sammenheng er tredjemannen den personen fullmektigen handler overfor.

Som fullmaktsgiver ønsker du tross alt ikke å bindes av disposisjoner som foretas av fullmektigen, i større grad enn hva fullmakten gir adgang til. På motsatt side ønsker tredjemannen at du som fullmaktsgiver kan forsvare alle handlinger fullmektigen foretar.

Det finnes generelt sett fire ulike former for fullmakter:

·       Frasagnsfullmakt: For eksempel et dokument der en fullmaktsgiver gir fullmektigen rett til å utføre en handling – som å selge en bil.

·       Stillingsfullmakt: Fullmakt på grunn av sedvane eller lov som følge av et yrke. En ekspeditør i en butikk har fullmakt til å selge varene i butikken.

·       Oppdragsfullmakt: Fullmakter som kun etableres med erklæring fra fullmaktsgiver til en fullmektig.

·       Toleransefullmakt (kombinasjonsfullmakt): Tredjemann gir inntrykk av at fullmektig har disposisjonsrett på fullmaktsgivers vegne, gjennom en rekke omstendigheter.

Hva sier avtaleloven om fullmakter?

I avtaleloven fra 1918 finnes det en rekke ulike regler som omhandler fullmakter. Har for eksempel ikke fullmektig handlet etter instruksene vedkommende fikk av fullmaktsgiver, vil ikke den juridiske handlingen være bindende.

Handlingen er heller ikke juridisk bindende dersom tredjeparten burde ha forstått at fullmektigen handler i strid med fullmakten.

Fullmaktsgiver vil imidlertid bli bundet av disposisjonene til fullmektigen dersom vedkommende handlet innenfor rammene til fullmakten, og tredjeparten er i god tro. Dette gjelder selv om handlingen gjøres i strid med instruks.

Hvordan skrive fullmakt slik at misforståelser ikke oppstår? Med en tydelig, strukturert og velformulert fullmakt kan du forhindre at fullmektigen eller tredjeparten handler i strid med dine instrukser!

Motta hjelp til å skrive fullmakt

Hva koster det å skrive fullmakt?

Det å skrive en fullmakt kan gjøres på egen hånd, noe som ikke koster penger i seg selv. I noen tilfeller kan det likevel lønne seg å få hjelp av profesjonelle.

Pris på oppdraget kan variere mye, og avhenger blant annet av fullmaktens omfang og kompleksitet.

Du kan også motta et fullmaktsskjema, og enkelt fylle ut informasjonen selv. Det å skrive fullmakt kan være innviklet, men med et skjema får du et ryddig og strukturert oppsett.

Overlat jobben til proffene

Hvordan skrive fullmakt om du ikke har erfaring på området? Dette kan være utfordrende, og mange velger derfor å få hjelp. Noen fullmakter gir fullmektigen stort juridisk handlerom, og da er det spesielt viktig at fullmakten er 100 % korrekt.

Overlater du jobben til profesjonelle, slipper du å bekymre deg for at fullmakten inneholder feil eller mangler.

Motta hjelp til å skrive fullmakt

Hvordan skrive fullmakt som gir fullmektigen rett til å disponere på dine vegne? Dette er det mange som er usikre på. Skriver du en fullmakt som kan misforstås av tredjepart eller fullmektigen, kan du stå igjen med det juridiske ansvaret.

Motta hjelp til å skrive en fullmakt som er korrekt. Din Framtidsfullmakt sørger for at du dekkes fra A-Å.