Hvordan gi fullmakt til bankkonto?

Trenger noen i familien hjelp til å styre økonomien? Når vi blir eldre kan det være mange faktorer som gjør det vanskeligere å ivareta økonomiske interesser og gjøremål. Akutt sykdom, ulykker og vansker med å håndtere nettbank og BankID er noen eksempler. 

Det er mulig å få hjelp fra familiemedlemmer til å betale regninger, opprette betalingsavtaler og gjøre nødvendige innkjøp. Det første alternativet er å utnevne en konto disponent. Denne ordninger brukes når personer kan ta vare på egen økonomi, men finner BankID og nettbank utfordrende. 

Det andre alternativet er fullmakt, enten i form av legalfullmakt, vergemål eller fremtidsfullmakt. Legalfullmakt er nyttig når behovet for hjelp er akutt eller kortvarig, mens vergemål og fremtidsfullmakt brukes ved langvarige behov for hjelp. 

En fremtidsfullmakt gir deg selvbestemmelse og lar deg legge føringer for både personlige og økonomiske interesser. Vergemål brukes i tilfeller hvor en fremtidsfullmakt ikke er opprettet – denne skjer i regi av Fylkesmannen. 

Disponent 

Det er ikke alltid behov for fullmakt når du skal hjelpe et familiemedlem med bankkontoen. Har du foreldre som klarer å ivareta sine egne økonomiske interesser, men som likevel synes det er vanskelig å bruke nettbank eller mobilbank? Da er disponent en god løsning. 

Fra din egen nettbank eller mobilbank kan du bruke BankID for å hjelpe med å betale regninger, dersom du er disponent på konto. Du kan også overføre mellom kontoer, stifte nye betalingsavtaler og få oversikt over transaksjoner og kontoer.

Mange eldre er i stand til å ta vare på sine økonomiske interesser, men finner BankID, mobilbank og nettbanken krevende. I slike tilfeller er disponent et godt alternativ og ordningen brukes ofte av foreldre og barn.

Hvordan bli disponent? 

For å kunne bli disponent må du og den du skal hjelpe bruke samme bank. Du må også ha nettbankavtale og oppdatert kontaktinformasjon i banken. Hvordan du går frem vil variere fra bank til bank, men vanligvis kan du velge mellom et elektronisk eller manuelt søknadsskjema. 

Hvis dere velger et elektronisk skjema, må kontoeier signere med sin BankID. Når dette er gjort tar det kun noen dager før du får tilgang til de aktuelle kontoene. Men hvis personen du skal hjelpe ikke eier eller bruker BankID, må det brukes et manuelt skjema.  

Hvis dere velger å fylle ut et manuelt skjema, vil du kun gå få tilgang på kontoeiers brukskonto. I tillegg trenger du to vitner som kan bekrefte kontoeieres signatur. Vitnene kan ikke være i samme husstand eller familie som disponenten. Det må også vedlegges legitimasjon.

Dokumentet kan deretter sendes digital via nettbanken eller i posten. Her er det imidlertid viktig å dobbeltsjekke rutinene hos din aktuelle bank, da dette kun er generelle retningslinjer. Snakk gjerne med kundeservice i forkant dersom du er usikker.

Fullmakt

Vi har nå sett på hvordan du kan hjelpe et familiemedlem som i utgangspunktet er i stand til å ivareta egne interesser. Men hva skjer når personen blir syk, dårlig eller av andre grunner ikke evner å kontrollere økonomien? Det er da en fullmakt blir aktuelt.  

Fullmakt knyttet til bankkonto er som regel en legalfullmakt. Denne kan benyttes av nærstående som trenger å hjelpe et familiemedlem med økonomien og økonomiske interesser. Legalfullmakt brukes ofte i forbindelse med akutt sykdom eller ulykker.

Med en legalfullmakt kan du bistå den syke med generelle utgifter og regninger. Du har ikke disposisjonsrett på kontoen, men du kan opprette en ny konto som fullmektigen. Denne kontoen kan for eksempel brukes til innkjøp av nødvendige artikler, mat og klær.

Hvem kan få fullmakt til bankkonto? 

Vanligvis er det samboer, ektefelle, barnebarn, foreldre eller barn som påtar seg rollen som fullmektig – spesielt hvis det er snakk om legalfullmakt. Løsningen fungerer i hovedsak best som et kortvarig eller midlertidig alternativ.

Dersom kontoeier trenger langvarig hjelp eller ikke lenger evner å ta vare på egen økonomi, anbefaler bankene som regel vergefullmakt eller fremtidsfullmakt. Sistnevnte må opprettes før kontoeier blir for syk til å forstå innholdet i fullmakten, mens en vergefullmakt kan stiftes på et senere tidspunkt.

Legalfullmakt eller vergefullmakt?

Legalfullmakt er som nevnt et godt alternativ når noen har midlertidig behov for hjelp til å betale regninger og gjøre nødvendige innkjøp. Dette kan for eksempel være i situasjoner hvor noen blir utsatt for en ulykke. 

Hvis personen derimot blir langvarig syk, kan vergefullmakt være et alternativ. Vergefullmakten utstedes av Fylkesmannen dersom personen er over 18 år og har akutt hjelp med økonomiske interesser.   

Med en vergefullmakt har fullmektigen tilgang på kontoer og kan bruke både mobil- og nettbank til nødvendige gjøremål. Vergen får derimot ikke mulighet til å se transaksjoner på konto, men får både årsoppgave og kontoutskrift på e-post. 

Det er fylkesmannen som bestemmer hvilken myndighet og hvilke disposisjoner fullmektigen/vergen har tilgang til. Skal det benyttes en legalfullmakt kreves det legeerklæring som sendes til banken sammen med legalfullmakten. 

Fremtidsfullmakt

Det er imidlertid være lurt å opprette en fremtidsfullmakt, dersom du vet at du kan trenge hjelp til å ivareta egen økonomi i fremtiden. Med en slik fullmakt kan du selv legge føringer for hvem som skal ta vare på dine personlige og økonomiske interesser.

Uten en fremtidsfullmakt er Statsforvalteren pliktig til å sørge for at et vergemål opprettes. En gyldig fremtidsfullmakt gir deg derimot muligheten til å bestemme over egne midler, hva du ønsker å bruke penger på og hvem som skal hjelpe deg med å betale nødvendige utgifter.

Mange velger for å eksempel å skrive ned hvordan fond og midler på konti skal disponeres, og hva som skal skje med fast eiendom og eiendeler. Fullmakten gir deg styring over både økonomiske og personlige interesser, blant annet kan du bestemme fremtidig pleie. 

Få hjelp til fremtidsfullmakt

Du trenger ikke bistand fra advokat for å skrive fremtidsfullmakt, men det kan likevel være greit å få hjelp til å sikre at fremtidsfullmakten er gyldig og dekker alle vesentlige områder. Vil du vite mer om formkrav og innhold? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.