Hva gjør en verge?

Vurderer du å bli eller søke om verge? Da kan det være greit å vite litt om hva en verge er, hvilke oppgaver det inneholder og hvordan det fungerer. Her kan du lese informasjonen du trenger for å ta avgjørelsen din.

Et vergemål er en offentlig ordning som blir gitt til personer som trenger hjelp til å ivareta seg selv og sine interesser. Statsforvalteren oppnevner da en verge som skal hjelpe med dette. Bakgrunnen til å få verge er gjerne mental eller fysisk sykdom, som for eksempel demens. Personen selv, fastlege og pårørende kan alle be om at det da stiftes et vergemål.

Vergen skal sørge for at interessene til personen, som da er vergehaver, ivaretas. Hva nøyaktig deres oppgaver er avhenger litt av situasjonen og ønskene til personen selv. Men det kan for eksempel være hjelp med økonomi, til å inngå avtaler, og en del mer som vi snart skal se på.

Mor og datter gir hverandre en klem.

Ulike typer verge

Det finnes flere ulike typer verger. Først kan det være greit å se på forskjellen mellom alminnelig, nærstående og faste verger.

En alminnelig verge er det de fleste tenker på når de hører verge. Du kan godt være verge for en nabo, venn eller andre du kjenner. En nærstående verge er en verge for et familiemedlem. Faste verger er mennesker som er verger for flere personer på langvarig basis. Disse vergene får tettere oppfølging og høyere godtgjørelse.

Du kan også være verge for både voksne og barn. Verge for voksne er som nevnt i forbindelse med sykdom. Å være verge for barn kan utspille seg på to måter. Hvis du har egne barn, der du har foreldreansvaret, vil du regnes som deres verge. I situasjoner der foreldrene av ulike grunner ikke kan ivareta deler eller hele vergeansvaret, kan du oppnevnes som verge.

Gammelt ektepar.

Hvem kan være verge?

Å være verge er en viktig oppgave og det er viktig at du er egnet for det aktuelle oppdraget. Hva det betyr vil variere litt avhengig av hva oppdraget innebærer. Det er allikevel et par forutsetninger for at statsforvalteren skal oppnevne deg som verge. Det er nemlig hen som avgjør hvem vergen blir, sammen med personen som skal ha vergen.

Personer som selv er under vergemål, kan ikke være verge for andre. Alle er under vergemål til de blir myndige, så det betyr at personer under 18 år ikke kan være verge. Utenom dette må du ha god vandel, da du må fremlegge politiattest. Du bør også ha god orden i din egen økonomi, da økonomisk ansvar stort sett er en del av oppgavene til en verge.

Utenom dette bør du ha grunnleggende kjennskap til reglene og offentlige instanser. Hva personlighetstrekk angår, bør du ha god skriftlig og muntlig kommunikasjon og like å håndtere utfordringer. Noe av det viktigste er kanskje at du er motivert til og liker å hjelpe andre mennesker.

Sønn gir mor en klem.

Oppgaver som verge

Hvis du oppnevnes som verge vil du få en fullmakt som beskriver hva vergemålet inneholder. Den viktigste oppgaven til en verge er å ivareta interessene til personen og hjelpe dem med de nødvendige oppgavene. Utenom dette handler oppgavene ofte om nødvendig hjelp med økonomiske og personlige interesser.

Økonomiske oppgaver du kan komme bort i som verge er blant annet den daglige økonomien, ordne med betalingsavtaler ved inkasso. Du kan også få i oppgave å forvalte verdier og eiendom. I tillegg er du pålagt å levere et vergeregnskap hvert år.

Personlige forhold kan inkludere å håndtere post og andre dokumenter som vergehaver ønsker og trenger hjelp med. Hjelp til å søke om ytelser og tjenester fra det offentlige. Det viktigste er at alle oppgaver du gjennomfører er på en måte som ivaretar vergehavers selvbestemmelse. Ved mulighet kan du rådføre deg hos vergehaver.

Oppgavene dine som verge betyr riktignok ikke at du selv skal yte tjenester. Derfor er ansvar knyttet til helsehjelp og praktiske gjøremål i hverdagen som regel utenfor ditt ansvar. Selv om du som verge skal støtte personen ved beslutningstaking eller gjennomføre det i deres navn, skal du for eksempel ikke opptre som støttekontakt. Derimot kan du søke til kommunen om å få en støttekontakt på plass.

Gammelt ektepar.

Vergemål eller framtidsfullmakt?

Det er ikke alltid det vil være nødvendig å ha et vergemål. Vergemål vil kun utdeles i situasjoner der det foreligger en diagnose og et hjelpebehov. Men dersom en person for eksempel er diagnosert med demens, er det mulig å opprette andre fullmakts ordninger tidligere i sykdomsforløpet.

En framtidsfullmakt er en privat og frivillig ordning. Den kan erstatte vergemål enten helt eller delvis, hvis for eksempel pårørende allerede ivaretar interesser og behov som ville blitt inkludert i vergemålet. Vergemål kan være noe restriktivt da statsforvalteren holder oppsyn og fylkesmannens godkjenning er påkrevd på store avgjørelser på vegne av vergehaveren. En framtidsfullmakt gir større grad av selvbestemmelse og er dermed et godt alternativ.

Hvis du finner ut at en framtidsfullmakt er det beste alternativet for deg eller noen du kjenner og ønsker hjelp til utforming, kan du kontakte oss.