Hva er en frasagnsfullmakt?

Vi har mange former for fullmakt i Norge. En frasagnsfullmakt er en fullmakt hvor fullmaktsgiver gir tredjepersonen informasjon om fullmakten. Men når er det behov for en frasagnsfullmakt og hvem har nytte av denne? Det skal vi se nærmere på.

Når vi blir eldre, er det vanlig å undersøke forskjellige former for fullmakter. Enten det skyldes alderdom, sykdom eller andre underliggende grunner, vil nemlig mange få behov for hjelp til å ivareta egne interesser – både økonomiske og personlige. Dette behovet dekkes med en fullmakt. 

Fullmakt går ut på at du som fullmaktsgiver gir fullmektigen retten til å handle eller opptre på dine vegne. I forbindelse med alderdom og sykdom, omfatter slike fullmakter gjerne myndigheten til å betale regninger, administrere eiendom og sikre at fullmaktsgiver sine ønsker blir møtt for fremtiden.  

Hvis du har begynt å undersøke ulike typer fullmakt, har du nok kommet over «frasagnsfullmakt». Vi skal ta en titt på hva denne fullmakten innebærer.

Hvordan fungerer en frasagnsfullmakt?

Hvis du gir en tredjeperson beskjed om at fullmektigen har rett til å handle på dine vegne, kalles dette for en frasagnsfullmakt. Fullmakten kan gis skriftlig eller muntlig, men må formidles direkte til tredjepersonen, også kalt medkontrahenten. 

Dersom frasagnsfullmakten formidles skriftlig, kan fullmektigen presentere fullmaktsdokumentet for tredjepersonen. Etter loven kan også frasagnsfullmakter formidles gjennom aviser og blader, men dette alternativet er ikke særlig praktisk og blir lite praktisert i dag.

Frasagnsfullmakt bruker hovedsakelig i jobbsammenheng, og er ikke noe vi vanligvis ser i privat bruk. Fullmaktsgiver pleier å være en organisasjon eller et foretak, som gir ansatte frasagnsfullmakt til å ta beslutninger og skrive avtaler på vegne av bedriften.

I private sammenhenger kan frasagnsfullmakt brukes når du trenger noen til å handle for deg. Det som kjennetegner frasagnsfullmakt, er at den er ment å presenteres til en tredjeperson, selv om den ikke alltid blir det.

Oppdragsfullmakt eller frasagnsfullmakt?

Vi har som nevnt mange typer fullmakter i Norge, og frasagnsfullmakt kan minne om oppdragsfullmakt. Hvis informasjonen om fullmakten kun gis til fullmektigen fra fullmaktsgiver, kalles dette for en oppdragsfullmakt. 

Hvis fullmakten er skriftlig og det er ment at fullmektigen skal vise fullmakts-dokument frem for en tredjeperson, regnes dette som en frasagnsfullmakt. Hvis dokumentet vises frem, men ligner på et privatbrev, kan fullmakten dog være en oppdragsfullmakt.

Slike typer fullmakter brukes ikke like ofte av privatpersoner, og er som regel kun aktuell i forretningssammenheng. Hvis du for eksempel leter etter en fullmakt som kan sikre dine interesser i fremtiden, finnes det andre bedre og enklere alternativer.  

Fullmakter som sikrer fremtiden 

Hvis du trenger hjelp til å ivareta egne interesser i fremtiden, er ikke frasagnsfullmakt et egnet alternativ. Da trenger du fullmakter som lar noen du stoler på kunne styre økonomi og ta andre viktige beslutninger. 

Samtidig ønsker mange seg en fullmakt som gir dem selvbestemmelse i årene som kommer. I Norge har vi tre ordninger skapt for akkurat dette formålet. Noen av dem er private og gir i selvbestemmelse i stor grad, andre ordninger er offentlige. 

De mest vanlige ordningene er: Vergemål, legalfullmakt og framtidsfullmakt. Vi skal se nærmere på hva ordningene innebærer.

Hva er vergemål?

Vergemål er en offentlig ordning. Når en person blir for mentalt eller fysisk syk til å ta vare på seg selv og egne interesser, kan statsforvalteren oppnevne en verge. Personen som er syk kan også be om at det stiftes et vergemål, det samme kan fastlege og pårørende.

Helsepersonell, omsorgstjenesten og kommunens sosialtjeneste har meldeplikt når det gjelder vergemål. Dette betyr at dersom de mener en person har behov for ekstra hjelp og bistand, skal de melde fra til statsforvalteren som da vil vurdere behovet for vergemål. 

Vergemål blir kun gitt i situasjoner hvor det foreligger en diagnose og et hjelpebehov. Hvis en personer har fått diagnosen dement, blir det blant annet vurdert vergemål. Selv om ordningen er offentlig, er den også fleksibel. Du kan for eksempel be om at din verge har dine språkkunnskaper – samisk er et godt eksempel.

Det er ikke alltid behov for verge og vergemål. Dersom en person har demens, blir det gjerne opprettet andre fullmakts-ordninger tidlig i sykdomsforløpet. Hvis pårørende allerede ivaretar økonomiske og personlige interesser, er det ikke nødvendig å stifte vergemål.

Hvordan fungerer vergemål?

Den som trenger verge, må si seg enig i at vergemålet opprettes. Han eller hun må også godkjenne hvem vergen blir og hvilke oppdrag og ansvarsområder vergen skal ha. Hvis personen har blitt for syk eller ikke lenger er i stand til å samtykke, kan statsforvalteren likevel opprette vergemål.

Regel om at vergemålet skal godkjennes, er innført slik at personen skal få muligheten til å være med på bestemmelsene som blir gjort. Hvis du for eksempel har en verge, men fortsatt forstår dine egne valg og handlinger, har du rett til å avslutte vergemålet. 

Statsforvalteren har som mål om at vergemål skal være en enkel og problemfri prosess. Vedkommende skal bli hørt og få muligheten til å se ytre sine ønsker og meninger. Dette gjelder både før og etter vergemålet er stiftet. 

Vergemål skal vanligvis ikke omfatte mer enn strengt tatt nødvendig. Det vil si at mandatet til vergen ofte kun dreier som om det rent praktiske, som betaling av regninger, avgifter på bolig og lignende. Statsforvalteren holder oppsyn og fylkesmannen må godkjenne eventuelle salg av eiendeler, bolig, arveforskudd og gaver kjøpt på vegne av personen under vergemål.

Hva er legalfullmakt?

Legalfullmakt er et annet alternativ til vergemål. Med denne ordningen kan pårørende representere den syke, uten at Statsforvalteren må oppnevne pårørende som verge. Ordningen er ikke like fleksibel som andre ordninger, da den er tiltenkt hverdagslige økonomiske disposisjoner.  

Hvis du for eksempel har et familiemedlem som grunnet skader, sykdom eller andre diagnoser ikke kan ta vare på egen økonomi, kan en legalfullmakt stiftes. Da kan du som pårørende bistå vedkommende med den hverdagslige økonomien. 

Legalfullmakt omfatter vanligvis betaling av regninger, skatter og avgifter. Du kan også erstatte eiendeler som blir ødelagt og gjøre innkjøp av mindre gaver i forbindelse med høytider og bursdag. Dekking av vanlig forbruk blir også inkludert.

En legalfullmakt kan være et godt alternativ når det kun er aktuelt med mindre kjøp og styring av økonomi. Større disposisjoner som kjøp og salg av eiendom, kan ikke gjøre under en legalfullmakt. Da blir det behov for vergemål eller framtidsfullmakt. Det samme prinsippet gjelder dersom vedkommende trenger hjelp til å ivareta personlige interesser.

Hvordan fungerer legalfullmakt?

Retten til legalfullmakt følger loven, og derfor trenger ikke nærmeste pårørende en fullmakt. Her gjelde representasjonsretten etter første rekke: Ektefelle/samboer, barn og til slutt barnebarn. 

Hvis vedkommende ikke har nærstående familie, kan det bli aktuelt med vergemål eller fremtidsfullmakt. Dersom vedkommende ønsker å stifte fremtidsfullmakt, kan de selv velge hvem som skal kunne handle på deres vegne og hvilket mandat fullmektigen får.

Hva er framtidsfullmakt?

I motsetning til vergemål er framtidsfullmakt en privat og frivillig ordning. Fremtidsfullmakten ble skapt for å gi alle en mulighet til å selv bestemme hvordan de ønsker å ha det i fremtiden. Fullmakten er skriftlig og kan omfatte både personlige og økonomiske interesser. 

Denne fullmakten kan erstatte vergemål, enten fullt eller delvis. Hvis fremtidsfullmakten dekker alle behov, blir det ikke nødvendig å opprette vergemål ved en senere anledning. Vergemål kan som nevnt være noe restriktivt når det gjelder mandat, men en fremtidsfullmakt gir derimot stor grad av selvbestemmelse. 

I en fremtidsfullmakt kan du bestemme alt fra hvor du ønsker å bo, hvor mye du vil gi i julegaver og hvilke ferier du ønsker å ta del i. Du kan utnevne en fullmektig til å ta seg av administrative oppgaver som å betale regninger og avgifter, men du kan også gi personen mulighet til å selge, kjøpe og leie ut fast eiendom. Her er det ikke behov for godkjennelse av Statsforvalter eller fylkesmann.

Fremtidsfullmakter skrives tidlig i sykdomsforløpet og trer i kraft når vedkommende ikke lenger kan ta vare på egne interesser. Dette kan for eksempel være grunnet demens eller andre sinnslidelser. Statsforvalter og fastlege kan bistå med veiledning selv om dette er en privat ordning.

I en fremtidsfullmakt kan du blant annet bestemme:

 

 • Hvordan bankkonti skal disponeres 
 • Hvordan gjeld og forsikringsavtaler skal håndteres
 • Hvordan julegaver, bursdagsgaver og bryllupsgaver skal fordeles
 • Hva som skjer med bolig og fritidseiendom
 • Hva som skjer med kontoer på sosiale medier
 • Hvilke reiser, turer og kulturelle opplevelser du vil ta del i
 • Hvilke gjenstander du ønsker med deg på sykehjemmet
 • Hvordan kjæledyr skal ivaretas 

Hvordan skrives en fremtidsfullmakt?

Du trenger ikke hjelp av advokat for å skrive fremtidsfullmakt, men det er noen absolutte krav som må møtes for at fremtidsfullmakten skal være gyldig. Først og fremst må den være skriftlig, og det skal komme tydelig frem at den har en fremtids-virkning. 

To vitner må undertegne fullmakten, og disse må være over 18 år og forstå betydningen av å vitne på en fullmakt. I tillegg skal dette være uavhengige tredjepersoner og kan derfor ikke være samboer, ektefelle, barn, foreldre, barnebarn av fullmektigen. 

Vanligvis anbefales det at vitner er personer uten egeninteresse i din opprettelse av fremtidsfullmakt. Dette bør altså være en person som ikke tjener økonomisk på at fremtidsfullmakten trer kraft. Vitner kan være venner, nabo, fastlege, kollega eller andre tredjepersoner du stoler på.

Det er viktig at fremtidsfullmakten skrives tidlig i et eventuelt sykdomsforløp, da fullmaktsgiver må være i stand til å forstå innholdet av fullmakten. Her kan det være lurt å få legeerklæring fra fastlege. Fremtidsfullmakten må blant annet inneholde:

 • Dato for opprettelse
 • Vitnes kontaktinformasjon, personlige detaljer og relasjon til fullmaktsgiver
 • Klare mandat til hver fullmektig 

Ta kontakt med oss i Din Fremtidsfullmakt for mer informasjon og hjelp til utforming av fullmakt. Vi stiller til en uforpliktende prat!