Generell fullmakt

I noen situasjoner kan det være nødvendig å gi noen en fullmakt til å handle på dine vegne. Det kan være snakk om å foreta et kjøp eller å inngå en bindende avtale, uten at du selv har anledning til å være med på det. Kravet om en fullmakt stilles for å lovlig kunne handle slik på andres vegne.

En generell fullmakt har ikke mange føringer. Den gir ganske fritt handlingsrom til fullmektigen. Det kan være lurt å begrense fullmakten. Slik sikrer du at dine interesser blir ivaretatt tilstrekkelig. I en fullmakt bør det derfor konkretiseres ned på detaljnivå hva fullmektigen kan gjøre på vegne av deg.

En generell fullmakt trer i kraft umiddelbart. Det er derimot mulig å forandre en generell fullmakt til en fremtidsfullmakt. En fremtidsfullmakt trer i kraft i fremtid. Det er lurt å ha skrevet en slik fullmakt dersom du skulle få demens, eller en annen sinnslidelse som påvirker evnen til å ivareta egne behov. 

Men enten det er en fremtidsfullmakt, en veldig konkretisert fullmakt, eller en generell fullmakt, så har de alle til felles at de gir noen en juridisk tillatelse til å handle på vegne av andre. Det er viktig å vite hva en generell fullmakt bør inneholde og hvordan den bør skrives.

Gammel mann i rullestol og sønnen hans.

Hva bør en generell fullmakt inneholde? 

En generell fullmakt skal kort og godt inneholde informasjon om hvem som gir bort fullmakten til å handle på sine vegne, hvem som mottar fullmakten til å handle på giverens vegne, og hva som gis fullmakt til å gjøres på vegne av den som gir den.

Dette er et juridisk bindende dokument. Den som mottar en fullmakt, har ikke lov til å handle utenfor de rammene som fullmakten setter. Med en generell fullmakt er det ganske fritt rom for å handle. Derfor er det ofte lurt å konkretisere tydelig hva som gis fullmakt til. 

Om du får fullmakt til å kjøpe en bil på vegne av en annen, står du fritt til å velge hvilken bil du skal kjøpe. Dersom fullmakten spesifiserer at prisen på bilen ikke skal ligge over 200 000,-, så har du ikke lov til å kjøpe en bil på vegne av den personen til 250 000,-. 

En generell fullmakt er nettopp generell. Den var ikke så mange begrensninger. Du må selv vurdere hvor frie tøyler du vil gi den fullmektigen til å handle på dine vegne. Nær familie og andre du stoler på burde likevel være i stand til å handle fornuftig på dine vegne.

Mor og datter gir hverandre en klem.

Hvordan skrive en fullmakt?

Som vi har vært inne på, så skal en fullmakt inneholde giver og mottaker av fullmakten. Samt hva det er som faktisk blir gitt fullmakt til. I prinsippet er dette egentlig ganske enkelt. Man trenger ikke lang utdannelse eller noen høy stilling for å skrive en fullmakt. En kan gjøre det helt på egenhånd.

Likevel er det mange som trenger hjelp til å skrive en fullmakt. En generell fullmakt er, som tidligere nevnt, ikke veldig begrenset. Men for å være sikrere på at fullmektigen handler i tråd med dine ønsker, bør fullmakten konkretisere hva det er som blir gitt fullmakt til.

Ofte kan slike konkretiseringer innebære ganske omfattende og kompliserte forhold. Og da er det viktig at disse betingelsene kommer frem tydelig. En godt skrevet fullmakt ivaretar dine interesser når andre handler på dine vegne.

Gammelt ektepar.

Hjelp til å skrive generell fullmakt

Å skrive en generell fullmakt er ikke veldig komplisert i seg selv. Den skal informere om hvem som gir og hvem som mottar fullmakten. Og hva det er som gis fullmakt til. En generell fullmakt gir den fullmektigen større handlingsrom enn om fullmakten konkretiseres.

Det kan derimot være lurt å konkretisere i fullmakten hva det er som gis fullmakt til. 

En mer konkretisert fullmakt omfatter mer komplekse forhold. For å sikre dine interesser, er det viktig hvordan du formulerer denne fullmakten. Dette kan du gjøre selv helt gratis. Men det kan være lurt å overlate dette til profesjonelle skribenter med erfaring på feltet.

Hos Din Framtidsfullmakt tilbyr vi deg profesjonell hjelp til å skrive gode fullmakter. Vi konkretiserer ned på detaljnivå hva den fullmektigen har tillatelse til, slik at dine interesser blir ivaretatt oppi dette.