Fullmakt for eldre

De som lider av uhelbredelig sykdom og eldre vil ha behov for noen som kan ivareta deres interesser i fremtiden. Hvordan skal personlige forhold og økonomi håndteres? Dette kan bestemmes gjennom tre ulike ordninger: Framtidsfullmakt, vergemål og legalfullmakt. 

I denne artikkelen ser vi nærmere på ulike former for fullmakt for eldre. Vi skal se på hva de forskjellige ordningene innebærer og sammenligne dem, slik at du vet hvilke alternativer du har for å sikre fremtiden.

Framtidsfullmakt 

En Framtidsfullmakt er en privat og frivillig ordning. Med denne fullmakten kan du selv bestemme hvordan livet skal se ut når du ikke lenger kan ta stilling til egen økonomi og personlige forhold.  

Med denne fullmakten kan du for eksempel bestemme hvem som skal betale regningene dine, hva som skjer med fast eiendom og hvem som får julegaver. Fullmakten tar altså for seg både økonomiske og personlige forhold, men det er du som bestemmer hvor mye den skal dekke.

I en slik ordning peker du ut en eller flere personer som fullmektig. Det er disse som handler på vegne av deg. Du bestemmer hvilke ansvarsområder de skal ha og hva de kan gjøre. Fremtidsfullmakten kan erstatte vergemål helt eller delvis.

Legalfullmakt

Med en legalfullmakt gir du dine nærmeste muligheten til å bidra i hverdagen. Dersom du skulle bli syk og har stiftet en legalfullmakt, kan pårørende hjelpe deg med økonomiske disposisjoner. Dette kan være å betale avgifter, regninger, skatter og andre utgifter knyttet til bolig.  

Når en legalfullmakt er på plass, kan pårørende ta på seg disse oppgaven uten at Statsforvalteren trenger å oppnevne personen som verge. Det er også mulig å la pårørende gjøre større oppgaver, som salg og kjøp av investeringer og bolig. 

Men hvis slike større disposisjoner skal bli gjort, må det også foreligge en fremtidsfullmakt eller personen må oppnevnes som verge. Fullmakten egner seg derfor best til mindre økonomiske oppgaver hvis den står alene.

Vergemål

Til slutt har vi vergemål, hvilket er en offentlig ordning. Det er Statsforvalteren som utnevner verger og dette skjer når en person blir i så dårlig mental eller fysisk stand at han ikke lenger kan ivareta egne interesser.

Lege, pårørende eller den syke kan be om at Statsforvalteren oppretter et vergemål. Sosialtjenester og kommunale omsorgstjenester har også meldeplikt og kan si ifra når de mener en person vil trenge vergemål i nærmeste fremtid. 

For at et vergemål skal tre i kraft, må det foreligge en diagnose og et behov for hjelp. Demens er et godt eksempel her. I noen tilfeller vil det ikke være behov for verge når den syke har demens, da pårørende allerede har påtatt seg ansvaret knyttet økonomiske og personlige interesser. 

Selv om personen er syk, skal Statsforvalteren høre på vedkommende ønsker. Mandatet til vergen vil ikke være større en nødvendig og Statsforvalteren vil holde øye med beslutningene. Det er for eksempel ikke lov at vergen tar opp lån, selger bolig, deler ut forskudd på arv og lignende uten godkjennelse fra fylkesmannen.

Fordeler med fremtidsfullmakt 

Det er opptil deg hvilken fullmakt du mener passer best for dine behov. Det finnes dog mange fordeler med fremtidsfullmakt, da dette er et privat alternativ som kan fjerne behovet for verge. Du bestemmer selv hvem som kan handle på vegne av deg og hva de kan gjøre. 

Når du har fremtidsfullmakt kan du bestemme når gaver skal deles ut til barnebarn og hvor mye de skal få. Du styrer hvem som har mulighet til å leie ut bolig og selge eiendeler. Alt dette vil skje uten at fylkesmannen må samtykke og godkjenne handlingen. 

Med denne fullmakten har du en større grad av selvbestemmelse. Du kan være helt sikker på at dine interesser blir ivaretatt og det blir lettere for eventuelle arvinger å fordele verdier eller overta eiendom dersom du havner på sykehjem og blir dement.

Det viktigste er at du har en fullmakt som møter dine ønsker og dekker ditt behov. Det er viktig å ikke bare stifte en fullmakt med hensyn til pårørende. Husk at dine interesser, behov og ønsker også skal møtes i fremtiden.

Hvordan skrive fremtidsfullmakt?

Du kan skrive fremtidsfullmakt alene, men det er viktig at denne dekker alle personlige og/eller økonomiske forhold som du vil ha med. Hvor vil du bo? Hvilke avtaler vil du ha knyttet til lege og tannlege? Hvilke ferier skal du delta i? Fremtidsfullmakter kan være svært omfattende. 

Hvis fremtidsfullmakten kun skal dekke økonomiske forhold, er det vanlig at den omfatter betalings av regninger, gjeld, kjøp og salg av eiendom/eiendeler, håndtering av bankkonti og slike økonomiske ytelser.  

Mange velger også å inkludere personlige forhold i fremtidsfullmakten. Dette kan være vanlige gaver i forbindelse med dåp, konfirmasjon, jul, bursdager og bryllup. Hvis fullmektigen skal gi gaver, kan du sette en grense for verdi. Det er viktig at dine egne interesser og behov kommer før eventuelle gaver til familie. 

Du velger selv hvem fullmektigen skal være. Ofte er dette en samboer, ektefelle, barn eller barnebarn. Det er også mulig å utpeke personer man ikke er i familie med. Det viktigste er at du stoler på personen. Du kan oppnevne flere fullmektiger så vel som reserve-fullmektig dersom livssituasjonen til den aktuelle fullmektige endres.

Få hjelp med Fremtidsfullmakt

Trenger du hjelp til å forme fremtidsfullmakten? Din Framtidsfullmakt sikrer at fullmakten møter alle formelle krav og dekker dine ønsker og behov. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat.