Fullmakt demens

Hvis du skulle bli alvorlig syk i fremtiden kan du trenge hjelp til å styre egen økonomi. Med en fullmakt kan du være trygg på at din stemme blir hørt og at dine ønsker blir møtt, selv når du ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser. 

Det finnes flere ordninger som sikrer fremtiden, men fremtidsfullmakt har blitt et populært alternativ. Dette er et privatrettslig alternativ som helt eller delvis kan erstatte et offentlig vergemål. 

Med en fremtidsfullmakt gir du én eller flere fullmakten til å representere deg selv, når du for eksempel blir dement og ikke lenger kan ivareta personlige og økonomiske interesser. Fremtidsfullmakten gir deg selvbestemmelse og du velger hvilke områder fullmakten skal dekke.

Dersom du velger å opprette fremtidsfullmakt, blir du kalt «fullmaktsgiver». Den eller de som skal representere deg, blir kalt for «fremtidsfullmektig» eller «fullmektig». Men hva går egentlig ordningen ut på og hva skal en fremtidsfullmakt inneholde? Det skal vi se nærmere på.

Hva går fremtidsfullmakten ut på?

Hvis du skulle bli dement i fremtiden, men har en fremtidsfullmakt, kan denne erstatte det offentlige vergemålet. Så lenge fremtidsfullmakten dekker økonomiske interesser og behov, slipper du å få oppnevnt verge i fremtiden. 

Du får mer selvbestemmelse dersom du velger en fremtidsfullmakt, da denne også dekker personlige behov. Et vergemål skal kun omfatte det mest nødvendige, men fremtidsfullmakten kan gi mandat på personlige områder så vel som det økonomiske.  

Typiske eksempler på innhold er at forteller fullmektigen hva du ønsker at skal skje med kjæledyr, sosiale medier og bolig. Du kan bestemme hvordan gaver skal fordeles når du ikke lenger er i stand til å kjøpe dem selv, og du kan bestemme hvilke kulturelle opplevelser, reiser og ferier du ønsker å ta del i.

Du kan skrive ned hva du ønsker å ta med deg på sykehjem og hvordan håndtering av forsikringsordninger og lignende skal gå for seg. Det finnes ikke en fast mal på hva fremtidsfullmakten skal inneholde, bortsett fra generelle formkrav. Nettopp derfor gir denne fullmakten en stor grad av selvbestemmelse.

Hvem kan oppnevnes fullmektig? 

Fremtidsfullmektig må være over 18 år og denne personen kan ikke selv ha egen verge. Du kan oppnevne flere personer som fullmektig, men du kan ikke utpeke forretninger.  

Det er mulig å utpeke en gitt regnskapsfører eller advokat i fremtidsfullmakten, da dette er fysiske personer og ikke foretaket selv. Det vanligste er å bruke samboer, ektefelle, søsken, barn, barnebarn, venner eller noen andre du stoler på. 

Det er du som velger hvem som skal ivareta dine interesser, og ettersom dette er en privat og frivillig ordning, stilles det ingen krav til hvem fullmektigen skal være – utover at det må være en fysisk person. 

Nettopp derfor er det uhyre viktig å velge en person du stoler på og har tillit til. Mange velger å utpeke en reserve-fullmektig som kan erstatte den opprinnelige fullmektig dersom noe skulle skje. 

Krav til vitne og innhold

Selv om det ikke stilles krav til hvem fullmektig skal være, stilles det krav til vitner. Det skal komme tydelig frem at fremtidsfullmakten kun har en fremtids-virkning, og det skal være klart når fremtidsfullmakten trer i kraft. I tillegg må du har to vitner, godkjent av fullmaktsgiver. 

Vitner på være fylt 18 år og forstå betydningen av å vitne. Fullmektigen selv kan ikke være vitne, og det kan heller ikke hans eller hennes ektefelle, samboer, barn, foreldre eller barnebarn. Som regel brukes uavhengige tredjepersoner som vitne, gjerne fastlegen, nabo eller venner. 

Det er lurt å ikke bruker vitner som av økonomiske grunner tjener på at fremtidsfullmakten skrives og trer i kraft. Ansvarsområder og mandat er det du som bestemmer, men det stilles noen absolutte formkrav som må møtes for at fremtidsfullmakten skal være gyldig. 

Blant annet må dato for opprettelses-tidspunkt inkluderes, samt viktig informasjon om vitner og deres relasjon til fullmaktsgiver. Mange velger også å skrive ned spesifikke ansvarsområder og mandat, dersom det benyttes flere fullmektiger.

Når kan fremtidsfullmakten oppdrettes? 

Fremtidsfullmakter opprettes gjerne tidlig i et sykdomsforløp, eller før en diagnose som et sikkerhetsnett for fremtiden. Den som opprettet fremtidsfullmakten, må være fylt 18 år og være frisk nok til å fatte betydningen av fullmakten. 

Fremtidsfullmakter trer ikke i kraft før vedkommende ikke lenger kan ta vare på egne interesser. Så lenge du forstår innholdet og betydningen av å utnevne en annen person som fullmektig, kan du på hvilket som helst tidspunkt endre, trekke tilbake eller skrive en ny fremtidsfullmakt.

I vergemålsloven står det forklart at fremtidsfullmakter trer i kraft når vedkommende ikke lenger kan ivareta sine interesser, grunnet demens, sinnslidelse eller andre alvorlige sykdommer.

Dersom det skulle oppstå forvirring eller usikkerhet rundt når fremtidsfullmakten gjelder, kan både lege og Statsforvalter bistå med rådgivning. Det anbefales at det foreligger en legeerklæring ved opprettelsen av fremtidsfullmakten, slik at alle har et bevis på at fullmaktsgiver var frisk nok til å opprette fullmakten.

Må fremtidsfullmakt stadfestes? 

Statsforvalteren må ikke stadfeste fremtidsfullmakten, så lenge dere er sikre på at fullmakten fyller alle formkrav og at fullmaktsgiver forstod betydningen av fullmakten på opprettelses-tidspunktet. Hvis disse punktene er på plass, vil fremtidsfullmakten være gyldig.  

Stadfestelse kan dog gjøre det noe lettere for fullmektigen å representere fullmaktsgiver i situasjoner med tredjepersoner. Skal fullmektigen overdra, selge, kjøpe eller leie ut eiendom på vegne av fullmaktsgiver? Da er det lurt å søke om stadfesting.  

Kartverket i Norge stiller krav til at statsforvalteren må ha stadfestet ikrafttredelsen av fremtidsfullmakten, og derfor velger mange å søke om stadfestelse en god stund før eventuelle overdragelser eller salg. På denne måten slipper dere å sitte i lange prosesser å vente på saksbehandling fra statsforvalter. 

Hvis fremtidsfullmakten stadfestes, vil fullmektigen får et dokument og en attest på dette. Attesten kan brukes når fullmektigen handler på vegne av fullmaktsgiver. Det er statsforvalter som sikrer at fremtidsfullmakten registreres og tinglyses på riktig vis. Slik søker du om stadfesting:

 

  • Fylle inn søknadsskjema 
  • Sende inn den originale fremtidsfullmakten
  • Vise frem dokumentasjon som bekrefter at pårørende er informert om fullmaktens ikrafttredelse og innhold. Dokumentasjonen bør signeres av pårørende.
  • Sende inn legeerklæring som tar for seg diagnose, vedkommendes evne til å ivareta økonomiske interesser og vurdering av tilstanden til fullmaktsgiver.

Dette må du huske på

Fremtidsfullmakter kan som nevnt omfatte både økonomiske og personlige interesser. Mange velger å inkludere gavedisposisjoner i sin fremtidsfullmakt, slik at de kan være trygge på at barnebarn og barn får gaver i anledning jul, konfirmasjon, dåp, bryllup og lignende.  

Dersom gavedisposisjoner inkluderes, bør du skrive tydelig ned gavens verdi og mottaker. Skal fullmektigen kunne inngå salg eller overdragelser på vegne av dine eiendommer? Da må det komme klart frem hvilke eiendommer dette gjelder. 

Du kan for eksempel bestemme at fullmektigen kun har mulighet til å selge tomt, fritidseiendom eller primærbolig. Du kan også bestemme at enkelte eiendommer kun skal leies ut, eller at de skal kunne overdras til utvalgte personer.  

Fullmaktsgiver kan regulere mye med en fremtidsfullmakt, men noen områder kan du ikke gi mandat til. Fullmektig kan for eksempel aldri stemme ved valg på dine vegne, tilbakekalle eller opprette testament eller erkjenne farskap. 

Hva skjer når fremtidsfullmakten er oppdrettet? 

Når fremtidsfullmakten er skrevet trenger du ikke å registrere den eller sende den til statsforvalteren. Men når fullmakten trer i kraft, er det fullmektig som bestemmer om han ønsker å få fullmakten stadfestet eller ikke.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan det være lurt å få en legeerklæring rett etter fullmakten er skrevet. Hvis du allerede har fått diagnosen dement eller merker kognitiv svikt, anbefales det at legeerklæringen er på plass ved opprettelsesdato. Slik eliminerer du eventuell tvil om fremtidsfullmaktens gyldighet. 

Mange velger å ta med fremtidsfullmakten til fastlegen, slik at de sammen kan diskutere innholdet og sikre at fullmaktsgiver forstår hele innholdet. Etter signerer bør fremtidsfullmakten oppbevare på en forsvarlig måte.

Gå gjerne sammen med fullmektigen og avtal en trygg ordning for oppbevaring. Har du ikke nære pårørende? Da anbefaler vi at du informerer legen din om fremtidsfullmakten. Da er du sikret at dine ønsker blir møtt, dersom du skulle blitt rammet av plutselig sykdom.

Få hjelp med fremtidsfullmakt

Planlegger du å skrive en fremtidsfullmakt? Da kan vi hjelpe deg. Fremtidsfullmakten kan som nevnt erstatte vergemål helt eller delvis. Hvis fullmakten ikke dekker alle behov, kan det bli aktuelt med et vergemål som løper parallelt med fullmakten.

Hvis fremtidsfullmakten kun omfatter kjøp og salg av bolig, betaling av regninger og arveforskudd, er ikke dette nok til å fjerne behov for verge. Hvis du skulle bli dement, er det mange avgjørelser som må tas, som ikke nødvendigvis faller innenfor de nevnte områdene. 

For å unngå at fremtidsfullmakten blir for begrenset, lønner det seg å få hjelp av fastlege eller rådgiver. Vi i Din Fremtidsfullmakt sikrer at fullmakten møter alle formkrav, slik at både du og fullmektigen kan være trygg på at fullmakten blir godkjent.

Ta gjerne kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat, eller mer informasjon om hvordan du går frem med fullmakten.