Demenstyper   

Samlebetegnelsen demens benyttes om ulike skader og sykdommer som rammer hjernen, og som over tid blir stadig mer omfattende. Tilstanden gir gjerne utslag i form av hukommelsesproblemer, språk- og orienteringsvasker. 

Her ser vi nærmere på ulike typer demens, og hvilke symptomer som er assosiert med de forskjellige variantene. Finn også ut hva du kan gjøre for å redusere risikoen for at du en dag rammes av sykdommen. 

Ulike typer demens   

Det er flere typer demens, og disse kan variere noe både når det kommer til forekomst og symptomer. Ellers er det også ulikheter når det kommer til risikofaktorer og hvem som typisk rammes. 

Alzheimer  

Den vanligste formen for demens er Alzheimer, og denne diagnosen utgjør omtrent 60 % av alle demenstilfellene.  

Alzheimer er en sykdom som fører til skade på hjernen og tap av hjerneceller. Skadene svekker cellenes evne til å sende signaler, og sykdommen utvikler seg som regel over mange år.   

De vanligste symptomene på Alzheimer er særlig det å huske nylige hendelser, eller at man sliter med å fine de riktige ordene. Det kan også oppleves vanskeligere å orientere seg. Alzheimer rammer både eldre og yngre, men det er mest vanlig hos eldre. Sjansene for å rammes av denne demenstypen øker betraktelig fra 65 års alder.   

Høyt blodtrykk, røyking, diabetes, høyt kolesterolnivå i blodet og overvekt, er alle faktorer som øker risikoen for utviklingen av Alzheimer.  Man kan imidlertid også få Alzheimer uansett hvor sunt man lever. Det er ikke kartlagt hvorfor og hvordan alt skjer, men det er viktig å følge med på eventuelle symptomer og kontakte lege dersom du skulle merke noe.   

Ved å ha en sunn livsstil med sunt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet minimerer man risikoen betraktelig. 40 minutters moderat gange fire ganger i uka kan forebygge betraktelig mot sykdommen.   

Frontallappdemens   

Frontallappdemens er en felles betegnelse på demens som skyldes skader i fremre delen av hjernen. Dette skjer ved at hjernecellene i panne- og tinningslappene forsvinner over tid. Tapet av hjerneceller blir etter hvert så stort at de ytterste lagene på hjernebarken minker.   

Frontallappdemens karakteriseres av endringer i personlighet, atferd og språk. Dette skjer gjerne tidlig i forløpet når en lider av frontallappdemens.   

Arv er den største risikofaktoren ved frontallappdemens. Likevel vil 60 % av dem som får denne typen demens ikke ha noen kjente slektninger med samme sykdom.   

Typiske symptomer på frontallappdemens er:  

 • Redusert oppmerksomhet  
 • Dårligere evne til å planlegge og gjennomføre handlinger  
 • At en blir lett distrahert og ikke forstår får hva som er viktig  
 • Man kan miste hemninger og bli likegyldig eller ubehagelig mot andre  
 • Taktløs opptreden, der man sier eller gjør upassende ting  
 • Redusert evne til å løse problemer, organisere og systematisere  
 • Mindre fokus på egen hygiene og påkledning  
 • Endring i spisevaner  
 • Endrede røyke- og alkoholvaner  
 • Følelsesmessig flathet og tiltaksløshet  
 • Manglende selvinnsikt 

I likhet med Alzheimer, så er sykdomsbildet og risikofaktorene svært sammensatt. En sunn livsstil vil imidlertid også her redusere risikoen betraktelig.   

Vaskulær demens  

Den nest mest vanlige formen for demens er vaskulær demens, og utgjør omtrent 1520 % av demenstilfellene.  

Vaskulær demens skyldes skader på grunn av endring i blodsirkulasjonen i hjernen. Den vanligste årsaken til vaskulær demens er hjerneblødning eller blodpropp, altså hjerneslag.   

Ett enkelt hjerneslag kan føre til demens hvis det har skjedd i spesielle områder i hjernen. Nye hjerneslag kan igjen forverre situasjonen. Vaskulær demens kan også oppstå som følge av sviktende blodtilførsel til hjernen – for eksempel etter en hjertestans.    

Symptomene på vaskulær demens varierer etter hvilke områder av hjernen som er påvirket. Mange opplever problemer med hukommelse, konsentrasjon, språk og orienteringsevne. Det er heller ikke uvanlig at rammede blir passive, trege og initiativløse.  

Alt som rammer blodsirkulasjonen i hjernen, vil kunne gi skader og føre til vaskulær demens. Risikofaktorene som har betydning for utviklingen av disse skadene er følgende:   

 • Høyt blodtrykk  
 • Diabetes 
 • Høyt kolesterol  
 • Røyking  
 • Arvelig disposisjon  
 • Inaktivitet   

  Behandling av demens  

  Selv om forskningen gjør stadige fremskritt, er det ikke utviklet noen komplett kur for demens enda. Det finnes ingen medisiner som kan helbrede, eller i vesentlig grad stoppe utviklingen av ulike demenstyper. Noen medisiner er imidlertid utviklet for å bremse eller utsette noen av symptomene.    

  Demenssykdommer er alvorlige sykdommer som trenger systematisk oppfølging av lege og helsetjeneste. Per i dag er sykdommen kronisk og uhelbredelig. Den gradvise forverringen gjør dessuten at demensrammede kommer til å bli hjelpetrengende på et tidspunkt.  

  Hva kan man gjøre selv?  

  Ting man kan gjøre selvfor å minimere risikoen for ulike demenstyper er å være nysgjerrig og søke etter mentale utfordringer. Du kan blant annet redusere risikoen for hjernesykdommer som demens ved å ha et yrkesliv eller en aktiv pensjonisttilværelse. 

  Dersom du holder deg sosial og tar vare på både hørsel og syn, vil også dette kunne virke positivt.     

  Å holde seg i fysisk aktivitet har mange fordeler i alle situasjoner. I tillegg til å få en bedre livskvalitet, kan det også være med på å dempe symptomene hos personer med demens.  

  Oppretthold en sunn livsstil, hold deg i aktivitet mentalt og fysisk, og minimer tiden du sitter i ro så har du allerede gjort mye for å minimere demensrisikoen.   

  Planlegg for fremtiden!  

  Det finnes flere ulike demenstyper, og alle vil føre til at man før eller siden blir hjelpetrengende. For å sikre at dine interesser blir ivaretatt slik du ønsker det dersom du en dag skulle rammes av sykdommen, er det noen tiltak du kan gjøre.   

  En fremtidsfullmakt lar deg bestemme hvem som skal regnes som dine nærmeste pårørende. Den lar deg også avgjøre hvem som skal kunne utføre handlinger på vegne av deg om du ikke har mulighet til dette selv.  

  Din Framtidsfullmakt hjelper deg med utforming av fullmakten, slik at den dekker alle dine ønsker og behov. På den måten kan du få én bekymring mindre i hverdagen.