Demens symptomer test

Mistenker du at hukommelsen har begynt å svikte? En test kan kartlegge symptomer som følger med demens. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke tester legen gjør, og hva du kan forvente.

Det finnes dessverre ingen test som utelukkende kan «bevise» demenstilstander. Derimot kan lege gjøre en rekke tester som kartlegger symptomer og avdekker andre bakenforliggende sykdommer.

Testene blir brukt for å stille og utelukke diagnoser, og gir en indikasjon på eventuell begynnende sykdom. Vil du vite mer om hva disse testene går ut på? Da må du lese videre.   

Hvem kan utføre en demens test?

Normalt sett er det primærhelsetjenesten som utfører testen. I første omgang vil dette være fastlegen. Hvis legen mener at testene avdekker mulig sykdom, vil du gå videre med andre prøver.

Blodprøve, ryggmargsprøve og røntgenbilde av hjernen er vanlig prosedyre etter en demens test. Summen av alle testen vil gi et rimelig sikkert svar på om pasienten har en demensdiagnose eller ei.

Hvordan foregår en demens test?

Først og fremst vil legen stille deg spørsmål vedrørende sykdomshistorie og forandringer. Her er det viktig at du som pasient forteller legen hva som har endret seg den siste tiden, og hvilke symptomer du regner som uvanlige. 

Dersom legen mener at disse endringene er grunn for bekymring, vil dere gå videre med forskjellige tester. Her brukes det ulike virkemidler og metoder, men vi har om lag seks til syv testvarianter som kan avdekke eventuell demens.

Spørsmål

Fastlegen starter gjerne med å stille deg enkle spørsmål. Dette kan være spørsmål knyttet til nåværende politikere som for eksempel hva statsministeren eller ordføreren heter. Du kan også få spørsmål om hvor du bor – både adresse og område.

En annen teknikk er å få pasienten til å huske tre lette ord som «eple», «hus» og «hund». Deretter skal pasient og lege føre en vanlig samtale i noen minutter, før legen ber deg om å gjenta disse ordene.

Praktiske oppgaver

I tillegg til spørsmål vil du bli bedt om å utføre praktiske oppgaver. Her er «klokketesten» en gjenganger og en metode som kan avdekke et tidlig stadium av demens. Pasienten blir fortalt et klokkeslett og skal deretter tegne en klokke samt plassere tall og visere på riktig sted.

Klokketesten er en av de mest brukte metodene da oppgaven vil være lett for friske mennesker, men vanskelig for pasienter med demens.

Selv i et tidlig stadium vil hjernecellene være svekket, noe som kan gjøre det utfordrende å skille mellom lang- og lilleviseren, plassere tallene i riktig rekkefølge og i riktig posisjon, samt å huske det oppgitte klokkeslettet.

Sliter pasienten med klokketesten, er det grunn for å gå fram med andre tester og videre utredning. Her blir pasienten ofte spurt om å kopiere en geometrisk figur, plassere objekter i en bestemt rekkefølge og bretting av papir og ark.

Testmiljø

Når testen skal gjennomføres er det viktig at alt legges til rette for nøyaktige resultater. Det skal tas hensyn til pasientens morsmål og rommet skal være fritt for forstyrrelser. Klokken på veggen skal fjernes og telefoner skal skrus av. 

Dersom pasienten bruker hjelpemidler knyttet til hørsel og syn i hverdagen, skal disse også være tilgjengelig under testen. Pårørende får ikke være i samme rom under testingen, men kan være til stede i starten av legetimen.

Pårørende vil også motta skjemaer til utfylling, hvor målet er å kartlegge belastningsskala knyttet til pasientens tilstand. Hvis pårørende har måttet endre rutiner i eget liv, tilpasset egen hverdag eller vært bekymret på vegne av pasienten, blir dette tatt i betraktning.

Disse symptomene må du være oppmerksom på

Det er normalt at hukommelsen blir noe dårligere med årene. Når du snakker med legen skal du ikke fokusere på hva som generelt er «normalt», men hva som har forandret seg i forhold til din tidligere tilstand.

Har du for eksempel opplevd å glemme hvem du snakket med i telefonen, rett etter at du legger på? Eller kanskje du glemmer hvem som nettopp var besøk? Dette er typiske forandringer som ofte skjer i et tidlig stadium av demens.

Mange merker også at de har vansker med å huske avtaler, sted og tid, samt at det blir vanskeligere å følge med i samtaler. Av og til skjer det endringer som ikke alltid er like lett å oppdage på egen hånd.

Det kan være lurt å snakke med dine nærmeste og be pårørende om å ta del i starten av legetimen. Nær familie vil være mer sannsynlig til å merke symptomer knyttet til svekket dømmekraft, atferdsendringer og fordring i humør.

Hvordan stilles diagnosen?

Etter tester og videre utredning, vil legene kunne gi en temmelig konkret diagnose. Selv om vi ikke har en spesifikk test for å avdekke demens, vil summen av flere tester kunne gi gode indikasjoner og en sikker diagnose.

 Dersom diagnosen blir stilt, vil både pasient og pårørende få god oppfølging av helsevesenet og kommunen. Nå blir det aktuelt å planlegge for fremtiden og de fleste velger å sette opp en fremtidsfullmakt.

Med en fremtidsfullmakt sikrer du at stemmen din blir hørt når du ikke lenger klarer å ytre meningene dine. Fremtidsfullmakten legger føringer for fremtidig forvaltning av økonomi, eiendom, personlige interesser og medisinsk behandling. 

Det er viktig at fremtidsfullmakten blir skrevet mens pasienten fortsatt er frisk nok til å forstå innholdet, og derfor må den komme på plass tidlig i sykdomsforløpet. Vil du vite mer om fremtidsfullmakt eller få hjelp til å utarbeide dokumentet? Ta kontakt med oss i dag.