Demens: Årsak, symptombilde og prognose 

Lurer du på om det finnes en bestemt årsak til at noen får demens, og andre ikke? Årsakene til demens kan være sammensatte og mange. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvorfor noen får demens, samt symptomer og utsikter.   

Få oversikten du trenger! 

Årsaker til demens 

Siden det finnes flere ulike former for demens, kan også årsakene bak variere noe. Det å finne eksakte årsaker kan ofte være vanskelig. Samtidig er det visse risikofaktorer som ofte trekkes frem. Her er de viktigste:   

 • Aldring 
 • Sykdom i hjerneblodårene 
 • Fedme 
 • Dårlig kosthold 
 • Hjerneskade 
 • Inaktivitet 
 • Misbruk av alkohol 
 • Tobakksrøyking 
 • Arv   

Det finnes altså ikke alltid noen spesifikk årsak til demens, men en rekke risikofaktorer. 

For noen kan alder være viktigste årsak, mens for andre skyldes demenssykdommen kanskje hjernesykdom eller -skade.  

I noen tilfeller kan også arv spille inn. For de fleste typer demens er ikke arv en kjent årsak. Unntaket er frontallappdemens, der arvelighet er noe vanligere. Likevel er det «kun» i 40 % av tilfellene at man finner andre slektninger med samme diagnose. 

Demens har ulike symptomer 

De som rammes av demens kan oppleve mange ulike symptomer. I mange tilfeller kommer symptomene snikende og gradvis. Pårørende merker ikke alltid noe før endringene påpekes av bekjente. 

Den rammede selv vil også kunne merke at noe ikke stemmer. Noen vil bagatellisere symptomene i starten, mens andre blir engstelige og deprimerte. Mistenker man at en selv eller sine kjære har demens, kan det være lurt å ta en demenstest.   

Blant de vanligste symptomene finner vi følgende: 

  

 • Markant glemsomhet (særlig reduksjon i korttidsminne) 
 • Desorientering (problemer med tid og sted) 
 • Språklige vansker 
 • Vanskeligheter med å gjennomføre oppgaver man tidligere mestret 
 • Dårligere dømmekraft 
 • Tilbaketrekking fra det sosiale liv 
 • Endret atferd 
 • Gjenstander plasseres feil 
 • Likegyldighet 

Påvirker demens levetid? 

I mange tilfeller, ja. Likevel er demens en sykdom man kan dø både med og av. Levetiden er antatt å være noe redusert blant dem som diagnostiseres. Ifølge Forskning.no, lever pasienter i snitt i 12 år etter at de får diagnosen, avhengig av demenstype.   

Ved Alzheimers vil hjernen gradvis fungere dårligere. Forbindelsen som er mellom hjernecellene opphører, litt etter litt. Etter hvert vil ikke hjernen klare å sende signalene som trengs for at kroppen skal fungere.    

Hjernen styrer grunnleggende vitale funksjoner. Av den grunn vil man ofte miste flere og flere av kroppens funksjoner. I starten er det kanskje snakk om hukommelse, språk og orienteringsevne. Etter hvert slutter man å føle tørst og sult, og evnen til å puste. 

Planlegg for egen fremtid 

Siden demens er en sykdom som kan ramme alle, er det lurt å planlegge fremtiden sin. Om du skulle rammes av demens, vil du også miste råderetten over egen økonomi. Fylkesmannen vil normalt sett utnevne en verge som håndterer det økonomiske for deg.   

Har du spesifikke ønsker rundt hvem som skal ivareta interessene dine? I så fall bør du vurdere å lage en fremtidsfullmakt. I en fremtidsfullmakt kan man for eksempel bestemme hvem som skal kunne disponere kontoen, betale regninger eller fordele arveforskudd. 

Bestill en fremtidsfullmakt 

Vi har nå sett nærmere på demens, samt årsak, symptomer og prognose. Sykdommen rammer mange, og da særlig eldre. Man kan heller ikke vite hvorvidt man selv vil rammes i fremtiden.   

Dersom du ønsker en fremtidsfullmakt, kan vi hjelpe deg med å utarbeide denne. Din Framtidsfullmakt har ekspertisen du trenger!