Delir

Delir, også kalt Delirium, er en tilstand som skaper akutt forvirring. Sykdommen oppstår vanligvis grunnet utløsende og predisponerende faktorer. Delir kan behandles og forebygges, men det er viktig å kjenne til symptomene og kontakte lege snarest. 

I denne artikkelen ser vi nærmere på tilstanden delir, hva den kommer av, hvilke symptomer du kan oppleve og hvordan tilstanden behandles. Når vi blir eldre opplever mange av at de kognitive funksjonene blir svekket.  

Tilstandene går under flere navn, men akutt forvirring/konfusjon og delirium forekommer vanligvis hos mennesker med underliggende demenssykdom.

Denne tilstanden blir ofte kalt et sammensatt syndrom og kan i noen tilfeller ramme mennesker uten nedsatt kognitiv funksjon. Vanligvis er det kun eldre med demens som får syndromet. 

Hva er symptomene på Delir?

Symptomer kan variere, men det mest åpenbare symptomet på delir, er at personen får en plutselig endring i oppmerksomhetsfunksjonen. Videre kan psykotiske symptomer også slå inn, samt utagerende atferd og redusert bevissthet. 

Det er ikke uvanlig at mennesker som rammes av delir opplever vrangforestillinger og hallusinasjoner. I løpet av det første døgnet vil symptomene variere. Personen kan fremstå normal med vanlig kognitive funksjoner tidlig på dagen, før de plutselig forverrer seg mot kvelden.

Symptomer er som regel lite synlig om morgenen og formiddagen, men tar seg opp på ettermiddag og kveld. På natten er symptomene verst og det er ofte da de hyperaktive tendensene begynner å slå inn.

Symptomer på delir deles inn i to varianter: Hyperaktiv og hypoaktiv. Dersom personen har hyperaktive symptomer, er det vanlig å vandre og være fysisk urolig. Hvis personen har hypoaktiv symptomer, vil de derimot ligge stille og være rolig. Det er vanlig at personer med delir får en blanding av disse symptom-variantene. 

Hva er årsaken til delir?

Det kan være flere årsaker til at akutt forvirring oppstår, og igjen deler vi inn i to faktorer: Utløsende og predisponerende faktorer. De som er rammet av demenssykdom, er mer utsatt for akutt forvirring. Delir og demens har flere likhetstrekk, og det er ikke alltid lett å avgjøre om personen har demens, delir eller en blanding. 

Predisponerende faktorer dreier seg først og fremst om alder. Eldre mennesker har en større risiko for å utvikle akutt forvirring. Person med flere sykdommer og de som bruker mange medisiner, har også økt risiko. Her kan vi for eksempel nevne de som lider av alkoholoverforbruk, redusert hørsel/syn eller en nedsatt ernæringstilstand.

Utløsende årsaker kan derimot være langt flere. Infeksjoner, hjerteinfarkt, hjerneslag, sepsis, akutt skade, miljøskifte, operasjoner dehydrering, narkose og mangel på elektrolytter kan være utløsende faktorer. Delir kan også oppstå hos eldre som har vansker med vannlating, tar for mye medisiner eller opplever abstinensreaksjoner etter endt medisinering. 

Ettersom delir kan oppstå alene eller i kombinasjon med demens, tar det ofte noe tid før diagnosen blir stilt. Legene må se på hvert enkelt tilfelle og ta en beslutning basert på oppfølging og utvikling

Hvordan stilles en delir diagnose?

Utredning er viktig for å kartlegge hvorvidt det er snakk om demenssykdom, delir eller en kombinasjon. Det blir alltid iverksatt en utredning for å kunne finne potensielle utløsende årsaker. Vanligvis er ikke en rutine-observasjon nok for å sette eller avdekke diagnosen. 

Screening brukes ofte for å avdekke delir, særlig hos eldre pasienter som allerede har flere predisponerende faktorer. Dette skjer i forbindelse med innleggelse på sykehus. Helsepersonell bruker også ulike typer skalaer for å avdekke tilstanden, og CAM er en kjent metode. 

CAM står or Confusion Assessment Method, og dreier seg om å utforske de fire kjernesymptomene som ofte oppstår ved delir. Disse symptomene er redusert oppmerksomhet, akutt endring i kognitive funksjoner, forandret bevissthetstilstand og varierende symptomer.

Helsepersonell på sykehus kan også gjøre en utredning på pasienter som ikke er i stand til å kommunisere eller snakke. I slike tilfeller brukes det spesielle instrumenter, gjerne i forbindelse med behandlinger på intensivavdelingen. 

Kan delir behandles?

Dersom delir har blitt bekreftet eller mistenkes, vil helsepersonell alltid lete etter årsaken. Det er nemlig mulig å behandle den underliggende årsaken, men ikke delirium i seg selv.

Det finnes dog medisiner som kan dempe aggresjon, utagering og uro, men de fleste pasienter frarådes denne typen medisiner. 

Hvis delir skyldes en underliggende årsak, vil forvirring-symptomene forsvinne etter behandling. Delir og demens har flere like symptomer og det kan ta tid før riktig diagnose stilles, derfor er det viktig å ta kontakt med lege tidlig.

Forebygging og prognose

Delirium kan forebygges til en viss grad, særlig hvis det er snakk om underliggende sykdommer. Det anbefales å sikre bedre søvn og sette inn tiltak som bedrer syn, hørsel og mobilitet hos mennesker som er i risikogruppen.

Videre er det viktig å sørge for tilstrekkelig med vann og elektrolytter, da dette vil motvirke dehydrering – en tilstand som kan utløse delir.

Dessverre har delir en dårlig prognose. Tilstander forhøyer risikoen for død, komplikasjoner og lengre opphold på sykehjem eller sykehus.

Oppsummering 

Delir, også kalt akutt forvirring og delirium, oppstår vanligvis i kombinasjon med utløsende og predisponerende faktorer. Eldre mennesker har mest utsatt, men tilstanden kan også ramme mennesker med andre underliggende sykdommer. 

Selv om det ikke finnes medisiner eller behandling for å kurere delir, kan symptomene forsvinne dersom den underliggende årsaken blir behandlet.

Derfor er det viktigste tiltaket ved behandling å avdekke hva de utløsende faktorene kan være. Delir kan også forebygges, ved å sikre rett medisinering, motvirke dehydrering og bedre søvn, hørsel og syn.

Sykdommen rammer ofte eldre med demens, og derfor er det viktig å gjøre grep tidlig i demens-stadiet, slik at personlige og økonomiske interesser ivaretas. 

Fremtidsfullmakt ved delir

Mennesker med delir lider ofte av psykotiske symptomer, utagerende atferd og en nedsatt bevissthet. I slike situasjoner er det ikke lett å ivare egne personlige og økonomiske interesser.

En fremtidsfullmakt sikrer at dine ønsker blir møtt når du ikke selv er i stand til å oppfylle dem. 

Med en fremtidsfullmakt velger du selv hvem som skal forvalte hva på dine vegne, både med tanke på økonomiske forhold, men også personlige. 

Vil du vite mer om hvordan fremtidsfullmakt fungerer og hvordan du går frem? Da kan vi i hjelpe. Kontakt Din Framtidsfullmakt i dag for en uforpliktende prat.