Begynnende demens symptomer

Mange nordmenn forsikrer seg ved å skrive en framtidsfullmakt. Den trer i kraft dersom noe inntreffer i fremtiden. Behovet for en framtidsfullmakt kan være når en får demens eller andre alvorlige sinnslidelser. Slike lidelser påvirker evnen til å ta valg og fatte konsekvensene av dem. 

Demens er en tilstand som pågår i flere stadier. De ulike stadiene vil kreve ulike behov, og den som er rammet vil ha få ulike rettigheter til helse- og omsorgstjenester. Uansett er det ikke dumt å på forhånd ha skrevet en framtidsfullmakt før dette skjer. 

Det er neppe veldig fristende å planlegge en fremtid som kan innebære muligheter for å utvikle demens. Man vil gjerne leve livet sitt og tenke at dette rammer ikke en selv. Derfor har du kanskje ikke tenkt på å skrive en framtidsfullmakt i tilfelle du skulle få demens.

Når du skal skrive en slik framtidsfullmakt er det viktig å konkretisere tydelig hva fullmektigen får tillatelse til å gjøre på dine vegne. Selv om du kanskje stoler på nær familie og nære venner, så vil dine interesser bli bedre ivaretatt dersom fullmakten er tydelig på hva som gis fullmakt til.

Hva er demens?

Demens er ikke en enkelt sykdom, men et begrep som omfatter flere hjernesykdommer. Disse sykdommene fører til en svikt i kognitive funksjoner. Dette er en sykdom som vanligvis rammer mennesker i høy alder. I 2020 var der over 100.000 personer med demens i Norge. 

Demens er en lidelse som utvikler seg i flere stadier. Pasientens rettigheter og behov for hjelp er ulik fra de forskjellige stadiene. En demensdiagnose i seg selv gir ingen rett til hjelp. Men den enkeltes behov for hjelp og mestringsevne i eget liv avgjør om en får hjelp. 

Hjelpen kommer i samarbeid med kommune og fastlege. Over tid vil demens svekke evnen til å ta beslutninger, planlegge eller å gi samtykke. Dersom pasienten er ute av stand til å forstå hva et samtykke innebærer, kan vedkommende etter hvert miste samtykkekompetansen. 

Du bør helst få skrevet en framtidsfullmakt lenge før symptomene på demens oppstår. En slik fullmakt bør ikke bare tre i kraft ved demens. Det finnes en rekke andre alvorlige sinnslidelser en kan sikre seg mot med en slik fullmakt. Men videre skal vi se på begynnende symptomer på demens.

Tidlige symptomer på demens

Demens påvirker blant annet språk og hukommelse. Tidlige tegn på demens innebærer da at personen får problemer med å huske navn eller ord. Forståelsen av språket blir svekket. Personen glemmer ofte avtaler, tid og sted. Og sliter med å finne frem til og orientere seg på ukjente steder. 

Dagligdagse oppgaver blir vanskeligere å utføre. Personen kan få problemer med oppmerksomheten, og slite med å følge med i en samtale. Dømmekraften blir også svekket. Noe som gjør at de kan få problemer med å håndtere økonomi. Nettopp derfor er en fullmakt viktig.

Kognitive ferdigheter rammes ved demens. Begynnende symptomer på demens kan innebære problemer med å lære seg nye ting. Og det kan bli vanskeligere å drive med abstrakt eller logisk tenkning. Personen kan også få problemer med å forstå ironi. 

Begynnende symptomer på demens viser seg også gjennom endring i adferd og personlighet. Personen blir apatisk og isolerer seg. Blir også mindre engasjert. Mangler initiativ til å sette i gang med oppgaver. 

Samtykkekompetanse og framtidsfullmakt 

Alle mennesker har retten til å styre eget liv. Gjennom denne retten vernes en også mot at andre skal kunne ta avgjørelser på vegne av en selv. Et menneske har rett til å si nei eller gi samtykke. Dette kalles samtykkekompetanse, som innebærer at en skjønner konsekvensene av valgene sine.

Ved demens blir derimot evnen til å samtykke kraftig redusert. Ved nedsatt kognitiv funksjon er en rett og slett ikke i stand til å fatte konsekvenser av valg en tar. Da kan det bli nødvendig med tvungen helsehjelp. Og at noen handler eller tar valg på vegne av deg. Til ditt eget beste. 

Når du mister samtykkekompetansen, vil en framtidsfullmakt tre i kraft. Men det forutsetter at du har skrevet en. I en framtidsfullmakt gir du noen andre fullmakt til å handle på dine vegne når du er ute av stand til å ta gode valg selv. Som oftest er det da snakk om disponering av økonomi. 

Når du skriver en framtidsfullmakt, er det viktig at du er så konkret som mulig på hva det er du gir noen en fullmakt til. En generell fullmakt kan være veldig vag og gi fullmektigen stort handlingsrom. Det er ikke nødvendigvis gunstig for å ivareta dine interesser. 

Hjelp til å skrive framtidsfullmakt 

Demens reduserer kognitive funksjoner. Med demens kan en være ute av stand til å forstå konsekvensene av beslutningene en tar. En ønsker gjerne ikke å tenke at en selv eller noen nære kan rammes av demens. Derfor har du kanskje ikke forberedt deg på det. 

Men demens kan ramme hvem som helst. Derfor bør du gjøre noen grep nå som sikrer dine interesser når det eventuelt skulle skje. Om du mister evnen til å ta valg og å forstå konsekvensene av dem, mister du samtykkekompetansen. Det medfører tvungen helsehjelp.

Det finnes derimot andre ting du må gi noen fullmakt til å håndtere på dine vegne, dersom du skulle rammes av demens. En framtidsfullmakt er en fullmakt som trer i kraft først når noe skjer i fremtiden. Som for eksempel at du skulle få demens. Å skrive en slik fullmakt er en god forsikring.

Din Framtidsfullmakt hjelper deg med å skrive en framtidsfullmakt som grundig og detaljert konkretiserer hva en fremtidig fullmektig kan gjøre på dine vegne. En godt skrevet fullmakt ivaretar dine interesser når andre handler på dine vegne.